Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11805

Projektin nimi: Stude Co. - monialainen yrittäjyysympäristö opiskelijoille

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2011 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hyria koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2250205-2

Osoite: PL 67, Torikatu 18

Puhelinnumero: 019 778 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hyria.fi

Projektin kotisivun osoite: www.studeco.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kai Heimonen

Asema: liiketoimintapäällikkö

Sähköposti: kai.heimonen(at)hyria.fi

Puhelinnumero: 040 501 9464

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen

Kunnat: Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat partnerioppilaitoksien opiskelijat potentiaalisina yrittäjinä.

Kohderyhmänä ovat myös partnerioppilaitosten kumppanuusoppilaitosten opiskelijat, jotka haluavat mukaan kehittämistoimintaan.

Kohderyhmänä on myös elinkeinoelämä, jolta etsitään tarpeita, joita opiskelijat voivat tyydyttää ja saada siten idean oman yrityksien perustamiseen. Elinkeinoelämän toimija saa alkavasta yrityksestä kumppanin verkostoonsa ja halutessaan voi toimia alkavan yrityksen mentorina.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten Hyrian, Laurean ja HAMKin opettajat ja muu henkilökunta.

Oppilaitosten muutkin eri koulutusalojen ja -ohjelmien opiskelijat, jotka eivät ryhdy yrittäjäksi hyötyvät yrittäjyyteen kohdennetusta kehittämistyöstä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1180, joista naisia 660

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1260, joista naisia 690

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite:
Stude Co:ssa haetaan kasvua seudun esihautomotoimintaan toteuttajaoppilaitosten yhteisten, monialaisten toimintojen kautta.

Stude Co:ssa oppilaitokset yhdistävät erillään olevia toimintoja luoden rajapintoja, joissa syntyy uudenlaisia ideoita, innovaatioita, ympäristöjä ja osaamisen jakamista sekä oppilaitosten henkilöstön välillä että esihautomoyrityksissä. Monialainen esihautomotoiminta yhdistää eri aloja opiskelevia nuoria ja luo ympäristön, joka tuottaa oppimiseen ja yrittämiseen uusia ideoita.

Opiskelijahautomo vastaa omalta osaltaan osaavan henkilöstön ja alihankkijaverkoston synnyttämisestä alueelle ja toimii yhtenä elinkeinopolitiikan työvälineenä.

Oppilaitokset kirkastavat rooliaan talousalueen yrittäjyyspalveluiden osana, ja toiminta vakiinnutetaan osaksi talousalueen yrittäjyyspalveluita. Tavoitteena on, että Stude Co. yhdessä muiden yrittäjyyspalveluiden kanssa muodostaa asiakkaan näkökulmasta katkeamattoman ketjun. Yrittäjän, yritystoimintaa suunnittelevan tai yrittäjyydestä innostuneen opiskelijan tulisi pystyä liikkumaan palveluverkostossa yli organisaatiorajojen.

Projektin ensisijaiset kohderyhmät:
1/ Toteuttajaoppilaitosten opiskelijat potentiaalisina yrittäjinä sekä kumppanuusoppilaitosten opiskelijat, jotka haluavat mukaan kehittämistoimintaan.
2/ Talousalueen elinkeinoelämä, jolta etsitään tarpeita, joita opiskelijat voivat tyydyttää ja saada siten idean oman yrityksien perustamiseen. Elinkeinoelämän toimija saa alkavasta yrityksestä kumppanin verkostoonsa ja voi halutessaan toimia alkavan yrityksen mentorina.

Projektin toimenpiteet:
Toteuttajat yhteistyössä
1/ kehittävät ja luovat projektioppimiseen perustuvan sekä opiskelijavetoisen learning by developing-mallin mukaisen esihautomotoiminnan mallin sekä virtuaalisen harjoitusyritys-oppimisympäristön
2/ toteuttavat em. mallien mukaista esihautomo-/harjoitusyritystoimintaa siten, että syntyy monialaisia rajapintoja, jotka tuottavat uusia, monialaisia tuote- ja yritysideoita
3/ luovat ja toteuttavat yhteisen yrittäjyysopintojen tarjonnan, mm. ideointikilpailut, yrittäjyysviikko, verkottumistilaisuudet, opiskelijoiden Stude-klubi sosiaalisessa mediassa
4/ mahdollistavat opiskelijoiden liikkumisen luodussa verkostossa
5/ luovat roolinsa osana alueen yrittäjyyspalveluja

Projektin tulokset:
1/ Hankkeen jälkeen oppilaitosten opiskelijoiden yrittäjyyden tukemisen toimintatavat ovat edistyneet. Hanke synnyttää osaamisen jakamista sekä tukee uusien yrittäjyyden oppimisympäristöjen syntyä.
2/ Motivoivat oppimisympäristöt lisäävät esihautomoihin/harjoitusyrityksiin haluavien opiskelijoiden määrää, mikä kasvattaa talousalueen potentiaalisten uusien yrittäjien määrää.
3/ Oppilaitokset ovat ryhmänä tunnettuja yrittäjyyden tukemisen toiminnastaan.
4/ Oppilaitoksilla on selkeä rooli ja vakiintuneet yhteydet talousalueen yrittäjyyden tukemisen verkostossa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma.
Projektin tuloksista laaditaan lopuksi kokoava sähköinen koontaraportti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä levitetään jo hankkeen aikana toteuttajaorganisaation sisällä, sidosryhmille sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Projektin etenemisestä ja tuloksista kerrotaan toteuttajan www-sivuilla. Viimeistään hankkeen päättyessä tuloksista tiedotetaan lehdissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 480 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 458 694

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 600 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 573 412

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa etsittiin uusia tapoja edistää opiskelijayrittäjyyttä ja madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi sekä kehittää ja vakiinnuttaa yrittäjyyteen ohjaavaa harjoitusyritystoimintaa samoin kuin kehittää projektioppimiseen perustuvaa learning by developing-mallin mukaista esihautomomallia.

Hankkeen ohjamaan yrittäjyyskoulutukseen osallistuivat HAMKin, Laurean ja Hyrian 1260 opiskelijaa.
Hyrian viisi osastoa käsittäen useita eri ammattialojen perustutkintoja aloittivat kehittämistyön: yhteiset oppimistapahtumat harjoitusyritysten välillä sekä opettajien yhteistoiminta yrittäjyysopintojen suunnittelussa käynnistyivät juuri hankkeen ansiosta.
Laurean P2P-tiimit työstivät yrittäjyysopintojaan tekemällä pk-yrityksille käytännön yritystoimintaan liittyviä projekteja. Esihautomo InnoVillassa Laurealaiset saavat sparrausta omille yritysideoilleen ja niiden jatkokehittelylle. Tradenomiopiskelijat toimivat myös Hyrian harjoitusyritysten yrityskonsultteina.
Hankkeen yritys-casejä olivat mm. case-Havi ja case-Allomaarit, jossa laadittiin verkkokauppasovellus pienyritykselle. HAMKin FUAS -toimintojen puitteissa järjestettyihin kesäopintoihin sisältyivät yrittäjyyden teemaan liittyvät verkko-opinnot sekä yrityksille tehdyt kehittämisprojektit.


Hanke toimi osana talousalueen yrittäjyyspalveluja opiskelijoiden liikkuessa yli organisaatiorajojen
Yhteistyö paikallisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, FRC+ -hankkeen, YritysVoimalan, Uusyrityskeskuksen ja Taitamo-hankkeen kanssa on ollut luonteva osa hanketoimintaa.
Lisäksi hyödynnettiin amk:n omia yrittäjyys- ja innovaatiopalveluja kuten Tuli-rahoitus, yhteistyö yrityshautomo Spinnon sekä FRC Yritys-kiihdyttämön kanssa.
HAMKin ja Laurean yhteistyö Sense-liikeideakilpailussa 2012 tuotti liiketalouden opiskelijoiden parkkikiekko-idean, jonka teknisen toteutuksen ideoivat tekniikan opiskelijat.
Hyrian liiketalouden opiskelijoita suorittamassa opintojaan Laurean esihautomossa ja tradenomiopiskelijat arvioimassa liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia Hyrian harjoitusyrityksissä.
Hanke toteutti yrittäjyystapahtumia yhdessä yrittäjien ja yrittäjyysorganisaatioiden kanssa: Uudenmaan Yrittäjyysviikko, Nuori Yrittäjä - päivä 2013, Klick-Opintomessut 2013 Stude Co. tapahtumineen ja kauppakeskus Willan Stude Co.-Yrittäjyyskilpailut 2012 ja -13. Tapahtumat antoivat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri alojen yrityksiin ja luoda kontakteja yrittäjiin.

Projektin tulokset
Projektin tavoitteena on toteuttaa riittävän käytännönläheistä, alakohtaisesti sovellettavaa yrittäjyyskasvatusta: huomioidaan pedagogiikan ja oppimisympäristöjen muutostarpeet.
1. Miten esihautomo/harjoitusyritysympäristö toimii osana opetussuunnitelmaa?
- Hyrian merkonomiopiskelijat suorittavat yrittäjyyden opinnot ja yrittäjyyden ammattiosaamisen näytön Stude Co.- harjoitusyritysympäristössä 8 opintoviikon aikana opetussuunnitelman mukaisesti. Alussa harjoitusyrityksiä toimi yksi, hankkeen aikana niitä on perustettu yhteensä 53 ja kummiyritykset ovat lisääntyneet yhdestä 18. Hankkeessa mukana olleet muut Hyrian ammattialat: sote, kulttuuri, luonnonvara sekä majoitus- ja ravitsemisala perustivat omia harjoitusyrityksiään opetussuunnitelmiensa rajoissa. Yhteistyötä kehitettiin kaikkien Stude Co:n toimijoiden kanssa.
- Esihautomo InnoVillassa Laurean opiskelijat voivat kehittää liikeideaansa tiiviissä vuorovaikutuksessa P2P-tiimiohjaajien ja yrittäjäosaamisen kehittämisen asiantuntijatiimin kanssa. Hankkeen aikana on lukuvuosittain käynnistynyt kymmenkunta erilaista liikeidean kehittämisprojektia. Projektin aikana 3 Laurean opiskelijaa perusti yrityksen.
HAMK:n kesäopintokokonaisuudessa 2013 keskityttiin yrittäjämäisen projektityöskentelyn ohjauksen kehittämiseen.
Hanketoimijoiden opiskelijat, jotka jo toimivat yrittäjinä hankkivat lisätaitoja ja verkostoitumismahdollisuuksia Stude Co:n piirissä.
2. Miten eri oppiaineita pitäisi/voisi integroida esihautomoon/harjoitusyritykseen?
Hyrian oppimisympäristössä eri oppiaineet tulevat luonnollisina mukaan harjoitusyritystoimintaan: liiketoiminta, taloushallinto, markkinointi, kielet, esiintymistaito jne.
Laurean liiketalouden P2P-mallissa opiskelijat suorittavat opintojaan työelämäprojekteissa, joissa eri oppiaineet ovat integroituina työskentelyyn.
3. Virtuaalioppimisympäristön merkitys yrittäjyyskasvatuksessa
Virtuaalioppimisympäristö on todettu erinomaiseksi pedagogiseksi toimintavaksi simuloitaessa yrittäjyyttä. Todellisen yritysmaailman harjoitusyrityksiin tuovat kummiyritykset ja yrittäjäverkostot sekä valmistuvan opiskelijan mentori-kummiyrittäjä. Verkko-opetuksessa virtuaaliset teemat toivat yrittäjäpainotteista sisältöä projektiopintoihin.
4. Mitä opettajalta/ohjaajlta vaaditaan?
Yrittäjyyskoulutus vaatii opettajien opetusmetodien päivittämisen: tarvitaan uusia pedagogisia menetelmiä. Ohjauksessa korostuvat tiimityöskentely, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojen ohjaus sekä aikataulujen ja ajankäytön hallinta