Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11806

Projektin nimi: UMA Uusia mahdollisuuksia -projekti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tyke Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0547358-7

Osoite: Mukulamäentie 1

Puhelinnumero: 044 786 3721

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tyke.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mäkelä Olli

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: olli.makela(at)tykeoy.fi

Puhelinnumero: 044 7863701

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vakavassa syrjäytymisvaarassa olevat pitkään työttömänä olleet vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Terveydenhuollossa toimiville lääkäreille, sosiaalityöntekijöille (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Rauman terveystoimi) ja muille asiasta kiinnostuneille ja siitä työssään hyötyville tarjotaan hankkeen kautta koulutusta liittyen uuteen käytännönläheiseen arviointimenetelmään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UMA Uusia MAhdollisuuksia -projektilla tarjotaan työttömille (pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja kuntoutujat) tasavertaisia mahdollisuuksia selvittää ja parantaa työllistymisen edellytyksiä sekä työn saantia. Suomen työttömyysasteen viimeaikaisesta paranemisesta huolimatta on näillä kohderyhmillä erityisiä ongelmia työllistyä. Tutkimusten mukaan osa pitkäaikatyöttömistä ei koskaan kykene palaamaan työelämään. Ei ainakaan ilman voimakasta tukea. Sosiaalisen yrityksen lainsäädäntö ei ole myöskään tarjonnut erityisiä mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistymisedellytysten parantamiselle.

Yhteiskunnassa on selkeä tarve saada kaikkien kyvyt käyttöön, joten pitkään työttömänä ollut tai vajaakuntoinen henkilö voidaan uudenlaisen toimintamallin avulla sijoittaa työhön, mikäli hänellä on työkykyä jäljellä, elämäntilanne ja motivaatio kohdallaan. Toimintamallissa osallistujan työaika, toimenkuva ja tuki räätälöidään hänen yksilöllisistä lähtökohdistaan.

Projektiin otetaan koko hankeaikana noin 30 asiakasta. Asiakkaat tulevat pääsääntöisesti Rauman työvoiman palvelukeskuksen tai TE -toimiston osoittamana, mutta myös esim. terveydenhuolto tai kuntoutustahot (esim. Kela, työeläkelaitokset) voivat olla lähettäjätahoina.

Projektityöntekijät tutustuvat erilaisiin työkyvyn tehtäväkohtaisiin arviointimenetelmiin ja kokeilevat niiden sopivuutta sosiaalisen yrityksen tarjoamana palveluna (pilotoidaan tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa arviointimenetelmää) esim. työvoiman palvelukeskusten ja TE -toimistojen asiakkaiden "työ- ja toimintakyvyn" arviointiin. Menetelmiä muokataan havaittujen tarpeiden mukaan. Projektissa psykologi arvioi lisäksi yksilöhaastattelun ja testien avulla asiakkaan tasoa ja kouluttautumis-/työllistymisedellytyksiä ja tarvittavia tukimuotoja (esim. LUKI-tuki), Projektin kuluessa tehdään voimakasta yhteistyötä myös terveydenhuollon ja Kelan kanssa ja hyödynnetään mm. paikallisia kuntoutusyhteistyöryhmiä asiakkaan kuntoutusasian eteenpäinviemiseksi.

Projektiin osallistujille tehdään räätälöityjä suunnitelmia sekä opintojen eteenpäinviemiseksi että työllistymiseksi (esim. mukautettu oppisopimus, edelleensijoitus, Työpankkisijoitus). Alueen yrittäjien (projektin kummiyrityksiä) kanssa tehdään voimakasta yhteistyötä sekä rekrytointiasioissa että alihankintatöiden kehittämisessä.

Projektin päättyessä järjestetään toimintamallin levittämiseksi seutukunnallinen päättöseminaari yhteistyössä SAMK:in sosiaali- ja terveysalan yksikön toteuttaman projektin kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tehdään erillinen tiedotus- ja viestintäsuunnitelma, joka käsitellään ens. ohryn kokouksessa.

Projektista tiedotetaan sisäisessä tiedotustilaisuudessa koko Tyke Oy:n henkilöstölle. Myös erilliset infokäynnit eri yksikköihin tulevat kyseeseen.

Projektin alussa tiedotetaan hankkeesta laajasti työvoiman palvelukeskuksille (ensisijaisesti Rauma) sekä Satakunnan alueen TE-toimistoille ja työvoiman palvelukeskusten työntekijöille. Porin ja Rauman työvoiman palvelukeskukset ovat olleet mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Raumalla järjestetään projektin päättöseminaari, jossa esitellään ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää ajankohtaista asiaa projektitiedon ohessa. Seminaari on suunnattu työhallinnolle, yritysyhteistyökumppaneille ja muulle verkostolle. Seminaarin tavoitteena on projektin hyvien toimintamallien levittäminen.

Esite
Projektin alussa painatetaan proj.esite ja projektityöntekijöiden käyntikortit, joita annetaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille esimerkiksi infotilaisuuksien yhteydessä.

Projektipäällikkö tiedottaa projektista myös VATES-Säätiön työllisyysasiantuntijafoorumien tapaamisissa.

Satakuntaliiton ja Tuettu työllistyminen ry:n kanssa tiedotetaan projektista eri tapaamisissa ja laaditaan ns. selkokielinen opas kohderyhmän asiakkaiden työnhakua helpottamaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011 loppuvuosi
Projektin infotilaisuuksia, jossa esitellään ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää ajankohtaista asiaa projektitiedon ohessa. Infotilaisuudet suunnataan työhallinnolle, yritysyhteistyökumppaneille ja muulle verkostolle.

2011 - 2012
Projektipäällikkö tiedottaa projektista myös VATES-Säätiön valtuuskunnan kokouksissa ja työllisyysasianfoorumin tapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa. VATES-Säätiö on lupautunut viemään hyviä käytäntöjä myös itse järjestämiinsä seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin.

Yhteistyössä Satakuntaliiton ja Tuettu työllistyminen ry:n kanssa tiedotetaan projektista eri tapaamisissa.

Hankkeen päätösseminaari, jossa hyvät käytännöt nostetaan esiin. Tehdään myös tiivistelmä näistä hyvistä käytännöistä, jossa projektin toimintamalli kuvattuna.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 311

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 471

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 149 013

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 202

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektista tiedotettiin laajamittaisesti mm. työhallinnolle, terveydenhuollon ammattilaisille, eri oppilaitosten edustajille, kolmannelle sektorille sekä Rauman yrittäjät ry:n kautta myös paikallisille yrittäjille ja se koettiin hyvin tarpeelliseksi.

Projektin alkuunlähtö eteni Raumalla hyvin rivakasti ja osallistujia saatiin projektiin heti sen alkaessa. Projektin alkuprosessissa teimme projektiin hakeutuvien alkuhaastattelut yhteistyössä Rauman kaupungin/työvoiman palvelukeskuksen terveydenhoitajan kanssa. Yhteistyö sujui hyvin, oli hyvin luontevaa, joustavaa ja toimivaa. Asiakas pääsi jo alkuhaastattelun yhteydessä tarvitsemiensa terveydenhuoltopalvelujen piiriin (esim. tutkimuslähetteet, lääkärin ajanvaraus, lääkärin B-lausunto ammatillisen kuntoutuksen hakemista varten). Terveydenhoitajan kanssa voitiin myös katsoa heti prosessin alussa alustavasti asiakkaan terveydentilan kannalta soveltuvaa työllistymissuunnitelmaa.

Projektin alussa suunniteltiin lähetelomake, joka on työhallinnon lisäksi myös muiden mahdollisten lähettäjätahojen käytettävissä (esim. hoitotahot, kela tai eläkevakuutus). Lähetelomakkeessa pyydetään asiakkaan kirjallinen suostumus asiakastietojen saamiseen ja käyttämiseen siinä laajudessa kuin se on hänen asiansa hoitamisen kannalta välttämätöntä. Lähetteiden kautta projektiin otettiin ajalla 1.11.2011 - 31.8.2012 yhteensä 30 projektiin osallistujaa. Projektin loppuaika 2012 käytettiin projektin loppuun saattamiseen.

Projekti starttasi pääsääntöisesti ryhmämuotoisella työkokeilulla (ryhmätyöhönvalmennus), jonka aikana osallistujille tehtiin psykologin testaus ja lukitestaus. Jakso sisälsi testien ja työtoimintojen lisäksi työelämän pelisääntöjen opettelua ja työnhakuvalmiuksien parantamista. Lisäksi jakso sisälsi myös elämyksellisiä elementtejä (mm. resinasafari, keilaus) ja itsetunnon kohentamista mm. teatterin keinoin. Yhteistyössä asiakkaan ja ns. projektitiimin (projektityöntekijät, psykologi ja terveydenhoitaja) sekä lähettäjätahon kanssa räätälöitiin asiakkaan jatkopolku (suoraan työelämään, opiskelemaan, välityömarkkinoille tai muu ratkaisu esim. hoitoonohjaus, sairasloma tai eläkehaku).

Projektin yritysyhteistyö sujui mielestämme myös (taantumasta huolimatta) hyvin. Vaikeuden yrityksiin työhönsijoittamiseen aiheutti jo projektin alkuvaiheessa palkkatukien loppuminen projektin toteuttamisalueella. Projektin kohderyhmä oli pääosin sellainen, että se olisi vaatinut pitkiä ammatillisen kuntoutuksen prosesseja sekä ainakin työsuhteen alkuunlähtöön palkkatukea. Kohderyhmälle oli hyvin tärkeää ns. kolmannen sektorin tarjoamat välityömarkkinamahdollisuudet (esim. SPR), jotta he pääsivät edes jollain lailla työn syrjään kiinni ja prosessti pitkästä työttömyydestä työhön oli "pehmeä" ja pääsääntöisesti aloitettiin työskentely osa-aikatyöstä.

Hallinnoivan organisaation Tyke Oy:n ja omistajayhteisön Satakunnan sairaanhoitopiirin päätös lakkauttaa projektia toteuttava Tyke Oy:n Työllistämis- ja koulutuspalveluyksikkö kesken projektikauden aiheutti sen, että kehittämis- ja tuotteistamisprosessi sekä asiakasprosessit jäävät kesken projektin keskeytyessä 31.12.2012.