Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11808

Projektin nimi: Pito - Pitkäaikaistyöttömän identiteetistä toimivaksi osallistujaksi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.11.2011 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0203851-2

Osoite: Asemakatu 7

Puhelinnumero: 044 5772 119

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.valtti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.valtti.fi/pito

Vastuuhenkilön nimi: Niina Veko

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: niina.veko(at)valtti.fi

Puhelinnumero: 044 577 2119

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Honkajoki, Jämijärvi, Pori, Kankaanpää, Pomarkku, Karvia

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät tai siihen rinnastettavissa olevat työnhakijat, joilla katsotaan olevan mahdollisuuksia sijoittua tukitoimenpitein avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä muodostuu työhallinnon kakkos- ja kolmos-palvelulinjan työnhakijoista, joiden palvelutarve edellyttää erityisiä tukitoimenpiteitä. TE-toimisto ohjaa kohderyhmäläiset työpajalle työttömyyshistorian mukaisesti työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. TE-toimisto valitsee kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. Pito tarjoaa TE-toimistolle välineitä työllistymisen edistämiseen edellyttäen kiinteää yhteistyötä hankeaikana. Liite 2.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toiminnasta hyötyvät kohderyhmäläisten perheet ja lähipiiri.
TE-toimiston ja sosiaalitoimen virkailijat, työpajojen valmentajat, kuntapäättäjät.
Työnantajat. Kaupungin ja kuntien sosiaali- ja terveystoimet ja muut hallintokunnat, työvoimahallinto. Kolmannen sektorin toimijat ja muut yhteisöt ja verkostot, jotka toimivat välityömarkkinoiden palveluja tuottavina ja yhteistyötä tekevinä organisaatioina. Työpajat ja alueella toimivat välityömarkkinoihin sidoksissa olevat muut hankkeet, jotka toimivat syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työttömien työllistämisen edistämiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pito - Pitkäaikaistyöttömän identiteetistä toimivaksi osallistujaksi.
Projektin keskeiset tavoitteet ovat 1) matalan kynnyksen työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen, 2) Jalkautuvan Viranomaisyhteistyömallin (JaVi) luominen osaksi matalan kynnyksen työpajan toimintakulttuuria sekä 3) tukea pitkäaikaistyöttömän identiteetin uudelleen rakentumista.
Kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät tai siihen rinnastettavissa olevat työnhakijat, joilla katsotaan olevan mahdollisuuksia sijoittua tukitoimenpitein avoimille työmarkkinoille. Projekti tarjoaa osallistujille kokonaisvaltaista ja yksilöllistä ohjausta, neuvontaa, psykologipalveluja ja tukea arjenhallintaan, kokonaishyvinvointiin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) ja työkuntoisuuden saavuttamiseen. Matalan kynnyksen työpajatoiminta tarjoaa vertaistukea vaikeassa elämäntilanteessa. Pitkäaikaistyöttömän identiteetin uudelleen rakentumista toimivaksi osallistujaksi tuetaan työkuntoa edistävillä teema- ja toimintaryhmillä, joissa käsitellään aiheita henkisestä hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta, luovasta toiminnasta, työkunnosta ja viestinnästä. Jalkautuva Viranomaisyhteistyömalli (JaVi) tuo projektin yhteistyötahot säännöllisesti työpajalle. Työmallilla helpotetaan kohderyhmäläisten ja viranomaisten yhteistyön sujuvuutta sekä varmistetaan kohderyhmäläisille tarvittavien palveluiden saanti ja niihin kiinnittyminen. Moniammatillisella ja monialaisella yhteistyöllä pyritään tavoitteelliseen toimintaan ja realististen työllistymissuunnitelmien rakentamiseen.
Projektin käyttöön hankitaan arviointijärjestelmä, jolla osoitetaan projektin eri toimenpiteiden vaikuttavuus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista alkuinfo järjestetään yhteistyötahojen kesken. Tehdään aktiivista tiedottamista ja markkinointia, jossa hyödynnetään tiedotusvälineitä ja yhteistyöverkostoa. Ohjausryhmä tiedottaa taustaorganisaatioilleen. Projektista tehdään esite, tiedotetaan/markkinoidaan internetin välityksellä, tiedotteita ja projektin hankesuunnitelmaa jaetaan kumppaneille. Lisäksi järjestetään tiedotustilaisuuksia. Projektista kerrotaan eri tapaamisissa. Projekti osallistuu myös kumppaneiden tilaisuuksiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyä ja toteutettua yhteistyömallia levitetään seutukuntatasolle hoitamaan asioita tehokkaammin, monipuolisemmin, yhteistyötä vahvistaen.
2012 - 2013
Kenelle: Alueen kuntien virkamies- ja poliittinen johto, TE-toimistot, eri kolmannen sektorin toimijat, yhteistyökumppanit, koulutusorganisaatiot, työnantajat, työnhakijat,
ELY -keskus, alueelliset välityömarkkinatoimijat.
Millä välineillä: Tiedotustilaisuuksia, seminaareja, tiedotteet, raportit, vierailukäynnit, internetin ja tiedotusvälineiden kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 377

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 343 154

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 408 782

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 408 559

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää Satakunnan TE-toimiston Pohjois-Satakunnan alueelle toimintaa, joka tukee pitkään työttömänä olleiden henkilöiden voimaantumista työelämään. Projektin tavoitteena oli tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien tai siihen verrattavissa olevien työnhakijoiden elämänhallintaa ja työkuntoisuuden kohentumista. Toiminta tähtäsi kohderyhmäläisten poluttumiseen työmarkkinoille, koulutukseen tai työkokeilun kautta uusille urille tai kohti muuta yksilöllistä ratkaisua. Projektin keskeiset tavoitteet olivat 1) matalan kynnyksen työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen, 2) Jalkautuvan Viranomaisyhteistyömallin (JaVi) luominen osaksi työpajan toimintakulttuuria sekä 3) tukea pitkäaikaistyöttömän identiteetin uudelleen rakentumista.

Projekti toteutui projektisuunnitelman mukaisesti. TE-toimiston työntekijät valitsivat ja ohjasivat projektiin osallistuvat kohderyhmäläiset. Kohderyhmäläiset osallistuivat projektia tukevaan työtoimintaan omien voimavarojensa ja tavoitteensa mukaisesti. Työtoiminnan lisäksi he osallistuivat viikottaisiin työkuntoa ja elämänhallintaa edistäviin teema-, toiminta- ja liikuntaryhmiin. Työ- ja ryhmätoiminnan lisäksi osallistujat saivat yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Projektin toteutukseen osallistui projektihenkilöstön lisäksi moniammatillinen yhteistyöverkosto. Yhteistyötahojen edustajat kävivät matalan kynnyksen työpajalla säännöllisesti ja tapasivat kohderyhmäläisiä ryhmissä ja/tai yksilöllisesti. Projektihenkilöstö koordinoi yhteistyötä aikatauluttamalla viranomaiskäynnit työpajalla osana projektin toimintaa ja samalla varmisti osallistujille tarvittavien palvelujen kohdentamisen. Tämän toiminnan myötä kehittyi Jalkautuva Viranomaisyhteistyömalli (JaVi) osaksi matalan kynnyksen työpajatoimintaa.

Ryhmät toteutettiin keskustelu- tai toiminnallisina ryhminä mm. liikunnan, maalauksen ja valokuvauksen keinoin sekä yhtenä merkittävänä elementtinä musiikin avulla. Ryhmien tarkoituksena oli edesauttaa osallistujien oman voiman kehittämistä ja vastuun ottamista omasta kehityksestään ja samalla työnsä suunnittelusta ja sen tekemisestä. Tähän tarvitaan rohkaistumista, aktivoitumista, osallistumista, omien kykyjen täysimääräistä käyttöönottoa sekä oman minän voiman kokemista. Jotta tällainen voimaantumisprosessi olisi mahdollinen, ryhmät tarjosivat keinoja kehittää kontrollin tunnetta suhteessa itseen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Ihmisen voimaantuminen ilmenee ennen kaikkea parantuneena itsetuntona sekä kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä. Se näkyy myös oman elämän ja muutosprosessin hallinnan tunteena, samoin kuin toiveikkuutena tulevaisuutta kohtaan.

Ryhmätoiminnan lisäksi jokainen kohderyhmäläinen sai tarvitsemaansa yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa, psykologipalvelua ja uraohjausta. Palautetta ja kokemuksia kerättiin ja niitä kuvataan projektin arviointijärjestelmässä. Ne osallistujat, jotka oivalsivat itse olevansa vastuussa elämänsä muutoksesta, kokivat hyötyneensä projektista eniten.

Projektin aikana rakentui sofie-arviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on osoittaa JaVi-mallin hyödyllisyys ja projektin taloudellinen yhteiskunnallinen vaikutus.

Projektissa aloitti tavoitteen mukaisesti 40 kohderyhmäläistä. Tavoitteena oli löytää työllistymistä edistävä ratkaisu 40%:lle osallistujista erilaisten jatkopolkujen muodossa. Projektin päättäneistä/keskeyttäneistä 68%:lle osallistujista löydettiin työllistymistä edistävä ratkaisu, joista 48% jatkoi työhön tai koulutukseen ja 20%:lle löytyi muu työllistymistä edistävä jatkopolku (uusi kuntouttavan työtoiminnan paikka tai työkokeilupaikka). Jatkopolun löytyminen oli osallistujalle merkittävä työllistymistä edistävä askel kohti työelämää tai koulutusta, vaikka hänen pitkäaikaistyöttömän status ei muuttunut projektiin osallistumisen myötä. Lisäksi 20% jatkoi työllistymistä edistävässä palvelussa matalan kynnyksen työpajalla kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa sekä 2%:lle ratkaisu oli työkyvyttömyyseläke.10% osallistujista keskeytti hankkeen ja ovat joko työnhakijana tai sairauslomalla.

Projektissa kehittyi matalan kynnyksen työpajatoiminta sisältämään asiakkaiden yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan, psykologipalvelut, uraohjauksen sekä ryhmätoiminnan.
Projektissa syntyi matalan kynnyksen työpajalle Jalkautuva Viranomaisyhteistyömalli JaVi.

Tarve kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukemiseen ja työkuntoisuuden kohentumiseen oli selkeä. Erityisen paljon tukea kohderyhmäläiset tarvitsivat tulevaisuuden suunnitelmiensa työstämiseen ja työllistymisen tavoitteen asettamiseen. Projektissa saadut kokemukset osoittavat, että pitkään työmarkkinoilta poissa olleiden työllistymispolut ovat pitkiä ja projektissa luoduilla toimenpiteillä on kartoitettu osallistujien palveluntarvetta ja työllistymisen esteitä sekä tuettu pitkäaikaistyöttömän voimaantumista yksilöllisesti kohti työelämää tai muuta henkilökohtaista ratkaisua.