Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11809

Projektin nimi: Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 86 (Viestikatu 1)

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoispohjanmaanely/Tehtavatjatoiminta/projektitjahankkeet

Vastuuhenkilön nimi: Eine Kela

Asema: Ryhmäpäälllikkö

Sähköposti: eine.kela(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 073

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat tuulivoiman rakentamisessa meriteollisuuden alihankkijayritykset erityisesti metallituotteiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksen toimialoilta sekä Barentsin alueen osalta myös puualan ja rakennusalan yritykset koko Suomen alueelta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten menestyminen lisää mahdollisuuksia työllistää työttömiä. Projektin toteutuksessa tarvitaan koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden palveluja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 175, joista naisia 46

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 183, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisten työpaikkoja 5

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille on valtakunnallisen Protek-ohjelman hanke. Hanke toimii valtakunnallisena hankkeena kiinteässä yhteistyössä useiden ELY-keskusten kanssa. Hankkeeseen sisältyy yritysten verkostoitumisen tukemista, henkilöstön osaamisen kehittämistä työvoimapoliittisilla koulutuksilla sekä yritysten avainhenkilöstön liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Protek -hanke toteuttaa kahta valtakunnallista äkillisen rakennemuutoksen toimialan, meriteollisuuden, muutosprosessia tukevaa teemaa. Toinen teema on Barentsin ja Luoteis-Venäjän tarjoamat mahdollisuudet meriteollisuussidonnaisille yrityksille liiketoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen offshore -teollisuudessa ja muilla aloilla. Toinen teema on tuulivoiman ja muiden suurten energiahankkeiden tarjoamat vaihtoehtoiset markkinat meriteollisuuden ulkopuolella.
Kohderyhmänä ovat tuulivoiman rakentamisessa meriteollisuuden alihankkijayritykset erityisesti metallituotteiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksen toimialoilta sekä Barentsin alueen osalta myös puualan ja rakennusalan yritykset koko Suomen alueelta.

Projektissa selvitetään meriteollisuudelle tuotteita valmistavien yritysten tilanne ja tarpeet yrityskäynneillä ja haastatteluilla. Yrityksille suunnataan asiantuntijatilaisuuksia vaihtoehtoisista markkinoista tavoitteena löytää uusia asiakkuuksia toisilta toimialoilta ja luoda yritysverkostoja. Edistetään Pk- yritysten verkostoitumista alihankkijoiden välillä, suurten veturiyritysten ja keskeisten asiakasyritysten kanssa.

Projektissa kilpailutetaan toimialaryhmittäisiä avainhenkilöiden koulutuksia kaikkien ELY-keskusten alueiden yritysten hyödynnettäväksi. Meriteollisuussidonnaisten yritysten kansainvälistymistä tuetaan välittämällä olemassa olevaa tietoa pk-yrityksille koulutustilaisuuksissa. Järjestetään yritysvierailujen ja tapaamisia yhteistyössä Finpron ja Barentsin alueella toimivien suomalaisyritysten kanssa Venäjällä.

Henkilöstön osaamisen kohottamiseksi hankitaan yritysten tarpeesta lähteviä Täsmä- ja RekryKoulutuksia varsinkin metallialan ja sähkötekniikan yrityksille. Koulutuksen aiheina voi esimerkiksi olla erikoislujien terästen hitsaus tai tuulivoimakomponenttien valmistuksen vaatimukset, tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitokoulutus.

Yritysten johdon, avainhenkilöiden ja koko henkilöstön osaamisen ennakoivalla kehittämisellä luodaan edellytykset yritysten uusiutumiseen. Pk-yritysten verkostoja muodostamalla mahdollistetaan myös pienten yritysten osallistuminen koulutustoimenpiteisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti laatii tavoitteitaan tukevan tiedotussuunnitelman. Tiedottamisessa hyödynnetään sähköistä viestintää, projektille tehdään oma kotisivu ELY-keskuksen sivujen yhteyteen. Projektin tiedotuksessa asiakaskohderyhmälle suunnataan säännöllinen uutiskirje tarjolla olevista palveluista.

Alkavista liikkeenjohdon ja työvoimapoliittisista koulutuksista ilmoitetaan myös lehdissä. Keskeinen tekijä tiedottamisessa on yhteistyö TE- toimistojen kanssa työvoimapoliittisten koulutusten tiedottamisessa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä jaetaan projektin aikana järjestettävissä verkostotapaamisissa. Lisäksi hyödynnetään sähköistä viestintää tiedottamisessa.

Yhteistyö Ely-keskusten ja Teknologiateollisuuden tuulivoima- ja meriteollisuustoimialaryhmien kanssa säännöllistetään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 960 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 948 947

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 960 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 948 947

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille oli valtakunnallisen ESR Protek -ohjelman hanke, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus. Hanke oli osa meriteollisuuden äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteitä. Projekti käynnistyi 1.11.2011 ja pättyi 31.12.2014. Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin yrityksiin, joilla oli välitön tai välillinen sidonnaisuus meriteollisuuteen. Tavoitteena oli tukea yritysten toiminnan monipuolistumista ja laajentumista meriteollisuuden rakennemuutoksessa.
Hankkeen keskeisimpiä toimintamuotoja olivat vierailut yrityksissä ja haastattelut, joilla selvitettiin meriteollisuudelle tuotteita valmistavien yritysten tarpeet ja tarjottiin soveltuvia ELY -keskusten palveluja. Yrityskäyntien tuloksena projektissa hankittiin yhteensä viisi RekryKoulutusta ja kolme TäsmäKoulutusta. Koulutuksia toteutti 7 eri aikuiskoulutusorganisaatiota. Työvoimakoulutusten järjestämisessä toimittiin kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY:n E-vastuualueen osaamispalvelut ryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa. Koulutusten kilpailutus toteutettiin yhdessä E-vastuualueen kanssa.
Yritysten tarpeista lähtien järjestettiin kaksi pk-yritysten vienti- ja kansainvälistymiskoulutusta ja yksi tuotantopäällikkövalmennus.
Tuotteistettujen asiantuntijapalvelujen hankinnassa hyödynnettiin Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailuttamaa puitehankintasopimusta.
Projekti hankki yli 4700 opiskelijatyöpäivää lähes 200 opiskelijalle. Koulutuksissa oli mukana 32 yrityksen henkilöitä. Uusia työpaikkoja syntyi 32. Näiden lisäksi saman verran syntyy vuoden 2014-2015 vuoden vaihteessa kansallisilla rahoilla käynnistyvissä koulutuksissa, joiden valmistelussa ja markkinoinnissa projekti oli keskeisesti mukana.

Metallialan hitsauksen laadun kehittämiseen liittyvät täsmäkoulutukset, kansainvälinen hitsausneuvojakoulutus IWS ja Teräskokoonpanojen CE -merkintään liittyvä koulutus paransivat yritysten valmiuksia osallistua suurhankkeiden toteuttamiseen lähivuosina. Syntyneet verkostot mahdollistavat yhteisten suurempien tarjousten jättämisen esim. suuriin energiahankkeisiin.

Kumpaankin kansainvälistymiskoulutukseen, joihin osallistui 17 yritystä, sisältyi 4 päivän Murmansk-Tromssa matka. Matkalle oli järjestetty tapaamisia paikallisten yritysten ja elinkeinohallinnon kanssa. Kansainvälistymiskoulutuksissa saatiin hyödyllisiä kontakteja varsinkin Norjaan ja myös suoraa kauppaa syntyi. Myöhemmin muutama koulutukseen osallistuneista yrityksistä on saanut lisää vientikauppoja Pohjois-Ruotsiin, pari yritystä on perustanut Ruotsiin tytäryhtiön ja palkannut sille paikallista henkilökuntaa. Koulutuksissa muodostui isompien ja pienempien yritysten verkostoja, joissa isompien yritysten kokemuksia saattoi siirtää pienemmille yrityksille.

Tuotantopäällikkövalmennus toteutettiin Technipin telakalla Porissa. Osallistuvillla 13 yrityksellä oli mahdollisuus tutustua perusteellisemmin offshore -telakan toimintaan.

Projekti oli toteuttamassa seminaareja Barentsin ja arktisen alueen mahdollisuuksista yrityksille Oulussa, Kalajoella, Porissa ja Seinäjoella.