Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11810

Projektin nimi: Ready Steady GO! Finland

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 811411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahtisbp.fi

Projektin kotisivun osoite: www.readysteadygofinland.fi

Vastuuhenkilön nimi: Riikka Salokannel

Asema: muotoilun kehitysjohtaja

Sähköposti: riikka.salokannel(at)lahtisbp.fi

Puhelinnumero: 040 576 1464

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ready Steady GO! Finland -hanke on ensisijaisesti suunniteltu liikunta-, hyvinvointipalvelu- ja muotoilualalla toimiville kansainvälisiltä markkinoilta liiketoiminnallista kasvua hakeville yrityksille.

Kohderyhmään kuuluvat liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottajat, valmistava teollisuus, muotoilualojen yritykset, alaan liityvä tutkimus ja koulutus, toimialan tuote- ja palvelumuotoilijat sekä toimialan strategiset suunnittelijat.

Hankkeen Ready Steady -vaiheeseen onkin lähtenyt juuri tämän alan yrityksiä ja organisaatioita mukaan.

Hankkeen maantieteellisenä kohdealueena on erityisesti Päijät-Häme, joka toimii klusterin keskiössä sekä Kanta-Häme ja Uusimaa. Muualtakaan tulevia yrityksiä ei kuitenkaa suljeta hankkeen ulkopuolelle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu laaja-alaisesti suomalaisiin muotoilu-, liikunta-, hyvinvointipalvelualalla toimiviin yrityksiin sekä julkiseen sektoriin. Projektin toiminta vahvistaa luovien alojen tietoperustaa sekä kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia. Ohjelmasta hyötyvät myös alalla toimivat yhteisöt ja järjestöt. Projektilla tavoitellaan suomalaisen muotoilua hyödyntävän liikuntatoimialan kansainvälisen näkyvyyden kasvattamista ja näin koko toimialan tuottavuuden kasvua.

Projektin toiminta kohdistuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen.

Näin ollen voidaan sanoa, että projektin toimenpiteiden hyöty on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kattava.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisia 10

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja Diges ry:n toteuttama Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 mukaan liikunta-alan toimialakenttä tulee muuttumaan voimakkaasti tulevaisuudessa. Väestön ikääntyessä ja elintapasairauksien sekä terveystietoisuuden lisääntyessä kiinnostus ja kysyntä liikuntapalveluja kohtaan kasvavat. Samaan aikaan julkinen sektori vetäytyy osittain liikuntapalvelujen tuottajan roolistaan. Tämä johtaa siihen, että markkinoilla on tulevaisuudessa kysyntää uusille toimijoille ja innovatiivisille tuotteille ja palveluille.

Ready Steady GO! Finland -hankkeen keskeisin tavoite on kysyntälähtöisen sporttiliiketoiminaklusterin synnyttäminen. Hankeen tehtävänä on vahvistaa toimialan arvoverkostoja, lisää toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuottaa uusia tuote- ja palvelukonsepteja. Yritystasolla ohjelma tukee yrityksiä uusien yhteistyöpartnereiden tunnistamisessa ja löytämisessä sekä vauhdittaa tuotekehitystä ja innovaatioiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille.

Ready Steady GO! Finland hanke on suunnattu sporttitoimialalla toimiville kansainvälisiltä markkinoilta liiketoiminnan kasvua hakeville yrityksille ja näiden arvoverkon toimijoille. Hankkeessa kootaan alan klusteriin tuote- ja palveluliiketoimintaa, uusinta teknologiaosaamista, tutkimusta ja muotoilua edustavat tahot. Klusteri toimii liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun mahdollistajana luoden uusia yhteistyömahdollisuuksia ja edistäen alan innovaatiotoimintaa sekä uusien konseptien kaupallistamista. Ready Steady GO! Finland -hanke lisää sporttitoimialan mahdollisuuksien ja osaamisen tunnettuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Ready Steady GO! Finland -hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen kilpailukykyä sekä rakentaa Suomen maabrändiä sporttiliiketoiminnan (tuotteet, palvelut, teknologiat) huippumaana sekä tuottaa kansanvälisille markkinoille uudenlaisia ihmisten psykofyysistä kokonaishyvinvointia lisääviä tuote- ja palveluinnovaatioita.

Hanketta ei ole suunniteltu kertaluonteiseksi vaan Ready Steady Go! Finland -klusterin toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja kasvattamaan käynnistämisvaiheen jälkeen. Hankkeessa syntyvää tietotaitoa ja ideoita hyödynnetään myös muotoilu-, liikuntapalvelu- ja, teknologia-alan koulutuksissa ja tutkimuksissa.

Vuoden 2012 World Design Capital hanke on merkittävä klusterin kansainvälisen näkyvyyden mahdollistaja

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alussa tiedottamisen keskeinen painopiste ja tavoite on luoda laaja ja aktiivinen yhteistyöverkosto, sporttitoimialan klusteri. Tämä "perusklusteri" on nyt muodostettu, ja sitä laajennetaan toiminnan edetessä. ( vrt. partneri, sponsori, ym.sidosryhmät)

Projektin aikana yhteinen suunnittelu- ja kehittämistyö dokumentoidaan klusterin käytössä olevaan virtuaaliseen työympäristöön Mooodleen, joka toimii tietovarastona niin osallistuville tahoille kuin heidän sidosryhmilleen. Tunnukset on annettu sekä osallistujille että ohjausryhmän jäsenille.

Projektista ja saaduista tuloksista tiedotetaan alan lehdissä ja projektista kirjoitetaan artikkeleita ja lehdistötiedotteita. Projektista syntyy myös opinnäytetöitä ja tieteellisiä julkaisuja.

Projektin loppuraportti toimii osaltaan tiedon levittäjänä niin lopputuotoksesta kuin sen toteutusprosessista, sekä näihin molempiin liittyvistä hyvistä käytänteistä. Valtakunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään niin Aalto PROn, Finatex ry:n,SLU:n Finpron kuin yhteistyöverkostojen laajoja kontaktipintoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettävät hyvät käytännöt pyritään jalkauttamaan jatkokäyttöön mahdollisimman tehokkaasti klusterin sidosryhmien sekä koko toimialan kesken.

Prosessiin ja menetelmiin liittyviä kokemuksia jaetaan tutkimusartikkelien, lopputöiden ja seuranta-ja loppuraportin muodossa.

Hankkeessa hyödynnetään hanketoimijoiden markkinointi- ja viestintäosastoja että ulkoista viestintätoimistoa.

Ohjelmalle on luotu virtuaalinen yhteistyöympäristö, joka toimii klusterin sisäisenä viestintäkanavana.Perustettava readysteadygo.fi sivusto tulee toimimaan ulkoisena viestintäkanavana.

Ready Steady GO! Finland ohjelmasta rakennetaan toimialan innovaatiobrändi, jonka tunnettuus suomalaisen muotoilu- ja liikuntatoimialan yhteisenä kehitys- ja yhteistyöbrändinä toivotaan vahvistuvan vuosi vuodelta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 377

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 225 204

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 222 909

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ready Steady GO!Finland on muotoilua hyödyntävän sporttiliiketoiminnan innovaatio- ja yhteistyöhanke.
Hanke oli myös yksi World Design Capital vuoden ohjelmista.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut synnyttää hajanaisten toimialojen (muotoilu ja liikunta) välille Team Finland -henkinen yhteistyöklusteri sekä luoda monevälisen tuotekehityksen yhteistyömalli jolla edesautetaan alojen välistä osaamisen ja tiedon siirtoa, hyvien käytänteiden leviämistä ja ko. alojen kasvua.

Hankkeen aatteellisena tehtävänä on ollut luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja julkisen sektorin välille edistäen alan innovaatiotoimintaa sekä uusien konseptien tuotteistamista käyttäjälähtöisesti.
Hankkeen valmennuksellisena tavoitteena on ollut tuottaa muotoilua hyödyntäviä ja liikkumista lisääviä tuote- ja palveluinnovaatioita kansallisille että kansainvälisille markkinoille.

Hanke on tarjonnut yrityksille sekä seminaari-että klinikkamuotoista valmennusta mm. ennakointi-,innovaatio-,tuotekehitys-,proto hyping-,asiakasymmärrys ja -kokemus-, business modelling-, IPR -oikeudellisista-,rahoituksellisista sekä terveysliikunta -teemoista.Hanke on tukenut yrityksiä löytämään pilotointi yhteistyökumppaneita ja testaamaan heidän kanssaan konsepti-ideoita osana tuotekehitystä.

Hankkeessa on kehitetty neljä konseptia,joiden tuotekehitys on kesken ja jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen yritysten toimesta .
Kaikki neljä konseptia on synnytetty monenvälisesti ja ne liittyvät liikuntapalveluliiketoimintaan. Konsepteista jokaisessa palvelumuotoilulla sekä käyttäjälähtöisyydellä on keskeinen rooli.
Syntyneistä konsepteista kolme on toteutettu yhdessä julkisen sektorin kanssa ja osaa konsepteista on jo pilotoitu käytännössä yhteistyökumppaneiden kanssa ( AxxellÖverbyn oppilaitos,Marketan Puiston Ystävät ry sekä Palvelutalo Mikeva/Mikevan Helmi ja Espoon kaupungin päiväkoti Kalamaija )

Pitkällä tähtäimellä syntyvä monenvälisen ja käyttäjälähtöisen tuotekehityksen ( CO-DESIGN) klusteri tukee Suomen kilpailukykyä ja rakentaa Suomi maabrändiä liikuntaan liittyvän ja muotoilua hyödyntävän liiketoimintaosaamisen asiantuntijamaana.
Hanke toteuttaa Team Finland henkeä verkottamalla kahden pienen mutta potentiaalisen alan toimijoita toisiinsa kehittämäänyhteistä liiketoimintaa.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset:
Sport Troops oy, Event Brokers oy/Sporttipassi ,Fitness4you, Design Reform,5D Muotoilutoimisto, Oulu Wellness Institute, Reima oy, Nuori Suomi säätiö, Sasta oy, Suomen Fysiogeriatria, Added Value Design ,Hookie Technologies, Zero Point Finland, Nousujohde Promotions, Base Vision oy, Sport Elite Marketing oy,
L-Fashion Group, Kemppi oy, Lahden Hiihtoseura, Studio ST Crew ky, Vaasan Mylly Fazer sekä Lahden Kaupunki sekä Espoon Kaupunki, liikuntatoimet.
Sponsorit: Teollisuustaiteen Liitto Ornamo sekä Tekstiili-ja vaatetusteollisuus ry Finatex.