Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11811

Projektin nimi: ArtTavis-esiselvitys

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun maakunta -kuntayhtymä/koulutustoimiala

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1905652-2

Osoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 08-61551

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Aune Kariluoto

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: aune.kariluoto(at)kailu.fi

Puhelinnumero: 044 797 0988

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeen luonteen mukaisesti ArtTavis-toimintaohjelman vaikutusketjun tahot eli yksittäiset opiskelijat, opettajat, koulutustoimialan eri tasojen hallinto- ja johtohenkilöstö, kulttuuritoimijat ja kulttuurintuottajat Kainuun alueella ovat mukana selvitystyössä useassa roolissa: asiantuntijoina työryhmissä ja/tai arvioijina ja kommentoijina, kyselyjen ja haastattelujen kohteina, demo-työskentelyn kohderyhminä ja/tai toteuttajina eli siinä mielessä hankkeella ei ole seurantalomakkeen tarkoittamaa kohderyhmää.
Lyhytkestoisiin tapahtumiin - kuulemis- ja infotilaisuuksiin - osallistuu myös muita kuin hankkeelta palkkaa, palkkiota tai erikseen maksettavia palkkoja saavia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Esiselvityshankkeen kohderyhmänä selvitystyön kannalta on koko ArtTavis-toimintaohjelman vaikutusketju eli yksittäiset opiskelijat, opettajat, koulutustoimialan eri tasojen hallinto- ja johtohenkilöstö, kulttuuritoimijat ja kulttuurintuottajat Kainuun alueella.

Vaikutusketjun tahot ovat mukana selvitystyössä useassa roolissa: asiantuntijoina työryhmissä ja/tai arvioijina ja kommentoijina, kyselyjen ja haastattelujen kohteina, demo-työskentelyn kohderyhminä ja/tai toteuttajina.

Välitön hyödynsaajataho on Kainuun maakunta -kuntayhtymänkoulutustoimiala, jonka tarpeisiin selvitystyö tehdään ja välitön hyöty heijastuu koko vaikutusketjuun, jonka eri osapuolten välille esiselvityshankkeen aikana syntyy toiminnallisia verkostoja ja linkkejä, jotka myötävaikuttavat kainuulaiseen yhteistyöhön. Yhteistyöverkosto on myös pohjana tulevalle laajalle
ArtTavis -toimintaohjelmalle.

Välillisenä hyödynsaajana tulee olemaan koko Kainuu ja sen aluetalous, erityisesti kulttuuritoimialan elinkeinoelämä, kun varsinainen ArtTavis -toimintaohjelma käynnistää koulutustoimialan ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaen sekä työllisyyttä että palvelujen tarjontaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun maakunta –kuntayhtymän koulutustoimiala valmistelee laajan ArtTavis-työnimellä kulkevan toimintaohjelman toteuttamista.

ArtTavis on toimintaohjelma, joka toteuttaa Kainuun maakuntasuunnitelman hyvinvointitavoitetta kehittämällä toisen asteen koulutuksen pedagogisia valmiuksia kulttuurin keinoin.

ArtTavis-toimintaohjelmalla koulutustoimiala antaa perustehtävänsä näkökulmasta panoksensa Kainuun aluekehitykseen; ArtTavis toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman, -suunnitelman ja –strategian, Kainuun ELYn, ESR-ohjelman sekä ennen kaikkea koulutustoimialan perustehtävän, opetussuunnitelman (OPS) hyvinvointitavoitetta.

Jotta ArtTavis–toimintaohjelman käynnistämisvaiheeseen päästään, on suunniteltujen ja toteutettavien toimenpidemallien toteutettavuus ja kestävyys tutkittava sekä testattava. ArtTavis -toimintaohjelman vaikutusketju on pitkä: elinkeinoelämästä yksittäisen nuoren elämän eväisiin. Esiselvitystyö näin laajassa toimintakentässä vaatii resursseja, joita koulutustoimialalla ei ilman ulkoista rahoitusta ole käytettävissä. Siksi esiselvitystyölle haetaan hankerahoitusta.

Esiselvityshankkeen päätavoite
Laajan ArtTavis–toimintaohjelman toteutuskelpoisuuden selvitys sekä siihen liittyvän toimintapohjan luominen koko vaikutusketjun yhteistyölle.
Toiminnalliset tavoitteet:
1. SelvitetäänArtTavis-toimintaohjelman vaikutusketju; toisen asteen opetussuunnitelmat (OPS), koulutus- ja kulttuuritoimijoiden nykytila sekä tarve ja valmiudet pedagogiikan kehittämiseen kulttuurin keinoin.
2. ArtTavis-toimintaohjelman toteutuskelpoisuuden testaaminen rajatusti.
3. Suoritetaan arviointi.
4. Koostetaan arviointiin perustuva esitys laajan ArtTavis-toimintaohjelman käynnistämiselle.

Kohderyhmät ja hyödynsaajat
Esiselvityshankkeen kohderyhmänä selvitystyön kannalta on koko ArtTavis-toimintaohjelman vaikutusketju eli yksittäiset opiskelijat, opettajat, koulutustoimialan eri tasojen hallinto- ja johtohenkilöstö, kulttuuritoimijat ja kulttuurintuottajat Kainuun alueella.

Vaikutusketjun tahot ovat mukana selvitystyössä useassa roolissa: asiantuntijoina työryhmissä ja/tai arvioijina ja kommentoijina, kyselyjen ja haastattelujen kohteina, demo-työskentelyn kohderyhminä ja/tai toteuttajina.

Välitön hyödynsaajataho on Kainuun maakunta -kuntayhtymänkoulutustoimiala, jonka tarpeisiin selvitystyö tehdään ja välitön hyöty heijastuu koko vaikutusketjuun, jonka eri osapuolten välille esiselvityshankkeen aikana syntyy toiminnallisia verkostoja ja linkkejä, jotka myötävaikuttavat kainuulaiseen yhteistyöhön. Yhteistyöverkosto on myös pohjana tulevalle laajalle
ArtTavis -toimintaohjelmalle.

Välillisenä hyödynsaajana tulee olemaan koko Kainuu ja sen aluetalous, erityisesti kulttuuritoimialan elinkeinoelämä, kun varsinainen ArtTavis -toimintaohjelma käynnistää koulutustoimialan ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaen sekä työllisyyttä että palvelujen tarjontaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, joka sisältää kohderyhmän, ajankohdan, menettelytavan (www, intra, sähköposti, Facebook ym sosiaalinen media, muut mediat, julkaisut, infotilaisuudet ym), vastuuhenkilön ja ko tiedotuksen sisällön tavoitteen.
Tiedotussuunnitelma hyväksytetään ohjausryhmässä ja sitä päivitetään kumulatiivisesti jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen.

.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja hankkeen mallien jalkauttaminen sisältyvät hankesuunnitelman toiminnalliseen tavoitteeseen 4.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 747

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 652

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 145 585

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 737

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ArtTavis-esiselvityshanke oli Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan hallinnoima hanke, jonka tavoitteena oli saattaa yhteen kainuulaiset opetusalan ammattilaiset ja kulttuurialan toimijat sekä löytää yhdessä luontevimmat toimintamuodot integroida kulttuuri mukaan hyväksyttyihin opetussisältöihin. Selvityksessä olivat mukana kainuulaiset toisen asteen oppilaitokset, Kainuun lukiot ja Kainuun ammattiopisto (KAO). Tässä laajuudessa ArtTavis oli valtakunnallisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen kokeilu.

Esiselvityshankkeen päätavoitteena oli laajan ArtTavis-toimintaohjelman toteutuskelpoisuuden sekä siihen liittyvän toimintamallin selvitys koko vaikutusketjun yhteistyölle eli toisen asteen koulutuksen pedagogisten valmiuksien kehittäminen kulttuurin keinoin Kainuun maakuntasuunnitelman hyvinvointitavoitteen mukaisesti.

Päätavoite toteutettiin selvittämällä opetussuunnitelmien sisällöt ja yhtäläisyydet, toisen asteen valmiudet pedagogiikan kehittämiseen kulttuurin keinoin, kulttuuriverkoston osaamisalueet ja sitoutuminen sekä toteuttamalla ArtTavis-toimintaohjelman rajattu testaus eli demo (toteutettiin huhti-toukokuussa 2012).
ArtTavis-esiselvityksessä kulttuuria ja opetussisältöjä lähestyttiin kulttuurin eri tasojen kautta. Kulttuurin 1. taso eli arkitaso tutkii ympäristöämme mm. tapa- ja käytöskulttuurin keinoin. Tasolla 2 tutkitaan mm. kulttuurisia opetusmenetelmiä ja opiskelijan mahdollisuutta toteuttaa itsenäisesti osia oppisisällöistä esim. kulttuurin eri keinoja hyödyntäen. Taso 3 on valmiiseen kulttuurikokemukseen esim. teatteriin, näyttelyyn tai konserttiin osallistumista ja sen tarkastelua.

Sähköisesti toteutetun arvioinikyselyn tulosten mukaan suurimmat esteet osallistumiselle olivat aikataulut ja työtilanne. Vastaajista suurin osa aikoo osallistua jatkossakin. Tiedottamista tulee lisätä ja tietoa alueen kulttuurintuottajien osaamisalueista tarvitaan lisää. Kulttuuripassi koettiin jatkokehittämisen arvoiseksi. Opiskelijalähtöisyys ei arviointikyselyn tulosten mukaan oikein onnistunut. Toiminta tapahtui lähinnä yhden tai kahden aineen sisällä ja lähinnä oman oppilaitoksen sisällä. Kulttuurintuottajia käytti vastausten mukaan reilusti yli puolet arviointikyselyyn vastanneista. Kaikkia kulttuurin tasoja (tasot 1-3) käytettiin tasaisesti.
Toteutuakseen käytännössä, ArtTavis-toiminta vaatii siis riittävän ennakkovalmisteluajan, oppilaiden mukanaolon suunnittelussa, opettajille maksettavan korvauksen, vapaaehtoisuuden osallistumisessa ja oppiaineiden tavoitteiden huomioimisen. Kulttuurintuottajien toivotaan olevan aktiivisia ja aloitteellisia oppilaitoksiin päin. Jatkossa toivotaan mm. yhteisiä hankehakemuksia kulttuurintuottajien ja oppilaitosten kesken ja näin saataisiin sisällöllisesti laajempia hankkeita. Käytännön kannalta toimivaa olisi yhteisen tahon olemassaolo, joka koordinoisi toimintaa.

Saatujen kokemusten perusteella ArtTavis-toimintamallin toivotaan jatkuvan, arkipäiväistyvän osaksi normaalia toimintaa. Tarvitaan onnistumisen ja mielihyvän kokemista ja sitä kulttuurin mukanaolo opetuksessa tarjoaa. Opitaan sielunsivistystä, kokemuksellista oppimista taiteen keinoin, läsnäoloa, innostumista ja innostamista. Ihmisten kanssa osaamisen taitoja tarvitaan. Kulttuurin yhdistäminen ammattiaineisiin on hyvä asia, hyvien tapojen oppiminen on tärkeää työelämässä. Kulttuuriin tutustuttaminen tulisi lähteä varhaiskasvatuksesta läpäisten jatkumona peruskoulun ja toisen asteen, yksi väline tähän (dokumentointiin, mahdollisiin hyväksilukuihin) olisi kulttuuripassin käyttö koko ketjussa. Tiedottamista tulisi kehittää ja laajentaa myös koteihin.

Jatkuvuuden varmistamisen haasteeksi muodostui Kainuun hallintokokeilun purkautuminen vuoden 2012 loppuun: ArtTavis-mallia suunniteltaessa koulutuksen järjestäjät toimivat samassa hallinnollisessa organisaatiossa Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan alaisuudessa, 1.1.2013 alkaen yhteistä hallintoa ei enää ole, joten oli mietittävä ja sovittava, miten tiedossa olevilla hallinto- yms. yhteistyörakenteilla mallia pidetään jatkossa yllä. Jatkuvuuden turvaamiseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä: koska Kainuun lukioiden pedagogisen neuvottelukunnan (PKN) toiminta jatkuu organisaation hajaantumisesta huolimatta, on se Kainuun lukioita yhdistävä foorumi, jossa voidaan pitää asialistalla kaikille yhteisiä asioita kuten ArtTavis. ArtTavis tullaan pitämään myös Kainuun lukioiden rehtorien kokousten asialistalla sekä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa (ammatillinen- ja lukiokoulutus).
ArtTavis-toiminta on mahdollista kaikille, se luo mahdollisuuden uudelle tavalle toimimiseen oppimisen ei opettamisen keinoin, taiteen tullessa osaksi arkea, tunneälyn ja sielun sivistyksen kautta, läsnäolevana, innostaen.