Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11812

Projektin nimi: Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Viestikatu 1-3

Puhelinnumero: 0206360080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Tiainen

Asema: ylitarkastaja

Sähköposti: kimmo.tiainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295026629

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti pohjoissavolaisiin työttömiin ja työttömyysuhanalaisiin henkilöihin (yhteensä 150 henkilöä). Erityisenä kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaat, jotka suuntaavat työmarkkinoille osaamisen kehittämisen kautta (ns. 2. segmentin asiakkaat)

LISÄYS: Toissijaisena kohderyhmänä ovat ohjaukseen liittyvät keskeiset tahot esim. oppilaitokset ja alueen TE-toimistot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö
- työ- ja elinkeinotoimistojen koulutussuunnittelusta vastaavat henkilöt sekä koulutuksen yhdyshenkilöinä toimivat virkailijat
- pohjoissavolaiset yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 178, joista naisia 89

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 167, joista naisia 68

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45, joista naisten tutkintoja 35

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Ennakointitiedon perusteella merkittäviä muutoksia on edelleen tulossa. Työnhakijoiden uudelleen työllistyminen ja mahdollisimman nopea siirtymä työstä työhön ja toisaalta vastavalmistuneiden ensimmäisen työpaikan löytäminen ovat merkittäviä tekijöitä alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja työllisyyden kehittämiseksi. Työllisen työvoiman ikääntymisen ja eläköitymisen seurauksiin tulee myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi varautua entistä paremmin ja osuvammin.

Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit - hanke:
- edistää työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä lisäohjauksen käyttöä opiskelijan työllistymisen edistämiseksi
- luo uusia yhteistyökäytäntöjä työnantajien kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi
- kehittää työelämän osaamistarpeiden ja yksilöllisten kehittämistarpeiden tunnistamista, huomioimista ja reagointia yhteistyössä työnantajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- kehittää korkeakoulutetuille tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti pohjoissavolaisiin työttömiin ja työttömyysuhanalaisiin henkilöihin (yhteensä 150 henkilöä). Erityisenä kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaat, jotka suuntaavat työmarkkinoille osaamisen kehittämisen kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan hallinnon sisällä sekä muiden olennaisten toimijatahojen yhteisissä tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt otetaan käyttöön TE-toimistoissa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa projektin toteutusaikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 789

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 276 789

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 619

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit -hankkeen kehittämistoiminnan tavoitteena oli edistää työvoiman saatavuutta, työllisyyden myönteistä kehittymistä ja alueen yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamista. Toiminnan tavoitteena oli luoda uusia alueellisia ja koulutuskohtaisia yhteistyömuotoja työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja opiskelijoiden välille. Hankkeen kehittämistoiminnan painopistealueita olivat korkeakoulutetuille suunnatun keko-koulutusmallin kehittäminen Pohjois-Savon alueelle, kaupan- ja maarakennusalan työvoimakoulutusten kehittäminen, työvoimakoulutuksiin sisältyvän lisäohjauksen kehittäminen sekä yritysten, toimialojen ja elinkeinotoimijoiden osallistaminen koulutussuunnitteluun. Keskeisiä yhteistyötahoja kehittämistyössä olivat elinkeinotoimijat, yritykset, koulutusorganisaatiot ja Pohjois-Savon TE-toimisto. Hankkeelle oli määritelty myös määrällisiä tavoitteita.

Toteutus

Hanke teki yhteistyötä koulutusaloittain työnantajien, TE-toimiston, vastuukouluttajien, opiskelijoiden, edusjärjestöjen ja ELY-keskuksen kanssa tapaamalla eri tahoja sekä tekemällä sähköisiä kyselyjä koulutusten kehittämiseen liittyen. Opiskelijoita kerättiin palautetta opiskelijapalalutejärjestelmän (OPAL) avulla. Tapaamisiin, palautteisiin ja kyselyihin pohjautuen hankkeen sisäinen viestintä kohdistui ELY-keskukselle ja TE-toimistolle liittyen työvoimakoulutuksen hankinta- ja toteutusprosessiin.

Tulokset

Hanke kehitti korkeakoulutuille suunnatun keko-koulutuksen toiminta- ja toteutusmallia Pohjois-Savoon, josta tehtiin toimintaohjeistus tulevien koulutushankintojen avuksi. Niin ikään maarakennusalan koulutuksia kehitettiin yhdessä työnantajien ja Infra ry:n kanssa. Infra ry monisti maarakennusalan koulutusmallin myös muille paikkakunnille hyvin kokemusten perusteella. Markkinointikampanjalla saimme elinkeinotoimijoita ja yrityksiä osallistumaan tavoitteen mukaisesti koulutussuunnitteluun. TE-toimiston toimintaa kehitimme hankkeen aikana saatujen tulosten perusteella.

Määrälliset tavoitteet eivät täyttyneet kaikilta osin, etenkin koulutusten työllistymistavoitetta ei saavutettu. Tulokseen vaikuttivat mm. rekrytoinnin hiipuminen, yt-neuvottelut sekä työnantajien odottava ilmapiiri taantuman takia.