Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11816

Projektin nimi: Näytön aika

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Nuotta ry.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1578038-8

Osoite: Ilmarintie 6

Puhelinnumero: (08) 628 427

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunnuotta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kainuunnuotta.net

Vastuuhenkilön nimi: Veli-Matti Karppinen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: veli-matti.karppinen(at)kajaani.net

Puhelinnumero: 040 - 585 3645

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, yhdistykset, pitkaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset, nuoret ja maahanmuuttajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimaviranomaiset, sosiaaliviranomaiset, A-klinikka, Kela.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 110, joista naisia 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 168, joista naisia 57

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Näytön aika on Kainuun Nuotta ry:n hallinnoima verkostohanke, joka ajoittuu vuosille 2011 - 2014. Hankkeen päätavoitteena on luoda välittäjäorganisaation ympärille kehitetty verkosto, johon kuuluu yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia organisaatioita ja jonka kautta välitetään vaikeassa työttömyystilanteessa olevia henkilöitä verkostossa mukana oleviin yrityksiin. Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille.

Hankeessa luodaan yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja yhdistysten kanssa kainuulainen malli työpankista, jonka kautta mahdollistetaan vaikeasti työllistyvien työllistymistä vapaille työmarkkinoille. Hankkeessa hyödynnetään kunkin osapuolen omaa asiantuntijuutta, osaamista ja kokemusta suunniteltujen toimien toteuttamiseen. Hankkeessa hyödynnetään aiheesta tehtyä esiselvitystä, jossa selvitettiin yritysten halukkuutta palkata pitkään työttöminä olleita henkilöitä oman yrityksensä palvelukseen. Hankkeessa luodaan kattava yritysverkosto (asiakkaat), tunnistetaan heidän tarpeensa (markkinat) ja räätälöidään työntekijät (tuote) heidän tarpeitaan vastaavaksi palveluksi. Yritysverkoston perustana on esiselvityksessä mukana olleet yritykset (21 kpl). Hankkeessa yritysverkostoa laajennetaan tuntuvasti ja mukaan pyritään saamaan monipuolisesti eri alojen yrityksiä. Hankkeessa työttömiä motivoidaan lähtemään koulutukseen, jolloin hänen osaamisensa paranee niin, että työmarkkinoille palaaminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Hankkeen tuloksena työvoimapulasta kärsivät ammattialat ja vaikeasti työllistyvät henkilöt kohtaavan paremmin.

Hankkeen tuloksena syntyy malli, jonka kautta yrityksillä on mahdollisimman helppo palkata työttömänä olleita henkilöitä oman yrityksensä palvelukseen. Yhteistyössä yritysten ja työvoimahallinnon kanssa etsitään oikeat henkilöt oikeaan työpaikkaan käymällä läpi yritysten työvoimatarpeet ja työvoimahallinnon rekisterissä olevat vaikeasti työllistyvät työttömät. Erityisesti haetaan yrityksistä ns. piilotyöpaikkoja. Hankkeen jälkeen toiminta jatkuu jo olemassa olevan sosiaalisen yrityksen/yhteiskunnallisen yrityksen kautta. Hankkeesta saatuja kokemuksia levitetään muualle Suomeen Netin, seminaarien ja tutustumiskäyntien kautta.

Hankkeen hyviä käytäntöjä ja toimintamallia levitetään Kainuun Nuotta ry:n palveluverkoston kautta maakunnallisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa pidetään tiedotustilaisuus, missä tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä. Tiedotustilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan 1-2 kappaletta hankkeen aikana. Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä tiedotetaan yhteisten palavereiden kautta ja tiedotteilla. Hankkeen asiakkaita tiedotetaan sisäisten tiedotteiden ja yhteisten palavereiden kautta. Suurta yleisöä tiedotetaan lehtiartikkeiden ja radiojuttujen kautta median kautta. Hankkeelle tehdään omata WWW-sivut ja esite.
Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä Kainuun Nuotan verkoston jäseniä sähköisillä tiedotteilla ja hankkeen onnistumisista kerrotaan myös Kainuun Nuotan verkkolehdessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011
Hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä tiedotetaan Kainuun alueen toimijoille hanketapaamisissa, sähköpostin ja hankkeen www-sivujen kautta.

2012
Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan WWW-sivujen ja seminaarien kautta. Hanketta esitellään myös kansainvälisten yhteistyöhankkeiden, esim. SolidarCity -hanke, kautta Eu:n alueella olevile vastaaville toimijoille.

2013
Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan  WWW-sivujen ja eri tilaisuuksien kautta sekä sähköisillä tiedotteilla ja Kainuun Nuotan verkkolehdessä.

2014
Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan  WWW-sivujen ja eri tilaisuuksien kautta sekä sähköisillä tiedotteilla ja Kainuun Nuotan verkkolehdessä.
Hankkeen lopussa järjestetään loppuseminaari, missä kerrotaan hankkeessa kehitetystä mallista ja sen toimivuudesta. Mallista tiedotetaan koko Kainuun alueelle ja muualle Suomeen, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle.Tuloksista tehdään myös dvd-levy, jota levitetään asianomaisten tahojen kautta. Tulokset ja malli löytyvät myös Kainuun Nuotan ja Osuuskunta Rajan nuotan WWW-sivuilta.
Maakunnallista mallin levittämistä tehdään myös Kainuun Nuotta ry:n palveluverkostoon kuuluvien palvelukeskusten, kyläyhdistysten ja järjestöjen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 877

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 348 876

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 410 443

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 410 443

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Näytön Aika - hanke - polkuja avoimille työmarkkinoille, 1.1.2012- 31.10.2014.

Hankkeen tavoitteena oli välityömarkkinoille palkkatuella työllistettyjen työsuhteen vaikuttavuuden parantaminen rakentamalla pitkäaikaistyöttömille polkuja avoimille työmarkkinoille valmennusohjelman ja henkilövuokrauksen kautta. Projektin lähtökohtana oli luoda pysyvä välittäjäorganisaatio, kainuulainen malli "työpankkitoiminnasta" tekemään palkkatukityöllistettyjen edelleensijoitustoimintaa eli henkilöstövuokrausta. Välittäjäorganisaatiomallissa palkkatukityöllistetyt sijoittuvat työsuhteeseen ns. kotipesäyhdistyksiin, joista käsin heitä valmennetaan osana palkkatukityösuhdetta ja heille etsitään keikka- ja sesonkiluonteista työtä asiakasyrityksistä. Hankkeen kohderyhmänä olivat etenkin pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät, yli 500 päivää työttömänä olleet kajaanilaiset, joilla on oikeus palkkatukeen. Toisena kohderyhmänä ovat kajaanilaiset yritykset, joilla on tarvetta tekijöille ja jotka ovat kiinnostuneita löytämään tekijöitä henkilöstövuokrauksen kautta. Tavoitteena oli kartoittaa projektin aikana se, mikä ja minkälainen organisaatio voi parhaiten toimia välittäjäorganisaationa.

Hankkeen tulokset
Hankkeessa kehitettiin henkilövuokrauksen toimintamalli, jossa määriteltiin kotipesäyhdistysten, välittäjäorganisaatioiden ja käyttäjäyritysten väliset roolit ja vastuut, sekä tehtiin niiden edellyttämät sopimuspohjat ja suunniteltiin hankkeen asiakkaille palkkatukijakson vaikuttavuutta tukeva valmennusohjelma, joka sisälsi erilaisia valmennusmoduuleja henkilön ja työnantajan tarpeen mukaan. Hankkeen toiminta-aikana työnhakija-asiakkaita on ollut hankkeen toiminnoissa mukana kaikkiaan 169 henkilöä, joista 57 oli naisia. Tavoitteeksi oli asetettu 110 työnhakija-asiakasta, joista 40 naisia, joten tältä osin tavoitteet ylitettiin. Hankkeen järjestämiin valmennuksiin osallistui 119 henkilöä, eli 70 % hankkeen työnhakija-asiakkaista. Kaikkiaan hankkeen järjestämissä valmennustilaisuuksissa oli 170 osallistujaa, eli useat työnhakija-asiakkaat osallistuivat useampaan kuin yhteen tilaisuuteen. Valmennuksia järjestettiin kaikkiaan 27 eri tilaisuutta, jotka olivat kestoltaan 1-5 päivää. ”Kotipesä” yhdistyksiä toiminnassa oli mukana 14 yhdistystä Kajaanin alueelta. Hankkeen asiakkaat olivat pääosin näissä yhdistyksissä työskenteleviä henkilöitä, joiden työelämävalmiuksia hanke edisti valmennuksen ja yritysyhteistyön keinoilla.
Hankkeen aikana perustettuun yhteistyöyritysverkostoon kuuluu 41 yritystä, jotka toimivat Kajaanin alueella. Yrityksillä oli mahdollisuus vuokrata työntekijöitä hankkeen kautta tilapäisiin työtehtäviin, tai pidemmäksikin aikaa. Henkilövuokrauksen tavoitteena oli luoda työnhakija-asiakkaille mahdollisuuksia päästä näyttämään osaamistaan yrityksiin ja sitä kautta työllistyä. Osa yrityksistä tarjosi myös työkokeilupaikkoja.