Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11818

Projektin nimi: Kaivannaisalan osaamisen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa osana Pohjois-Suomen korkeakouluverkostoa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kamk.fi/Kaivos/Kaivos/Projektit/KaKe.

Vastuuhenkilön nimi: Jari Kähkönen

Asema: osaamisaluejohtaja

Sähköposti: jari.kahkonen(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044 7101 303

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö sekä välillisesti opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työelämä, erityisesti kaivosalan yritykset hyötyvät tämän hankkeen tuloksista varmistamalla amk-insinööritasoisen osaajatarpeensa tyydyttämisen koko Pohjois-Suomen alueella.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaivannaisteollisuuteen liittyvä teollisuus on voimakkaassa kasvussa koko Pohjois- ja Itä-Suomen alueella. Alueella ovat jo mm. käynnistyneet Euroopan suurimmat nikkeli- (Talvivaara) ja kultakaivokset (Suurikuusikko), jotka ovat tuoneet jo yli tuhat uutta työpaikkaa suoraan kaivoksiin ja moninkertaisen määrän sitä tukevaan ja lähellä olevaan palveluliiketoimintaan.

Tässä hankkeessa luodaan uusi toimintamalli ja opetuksen sisältö kaivannaisalan ammattikorkeakoulutasoisen insinöörikoulutuksen järjestämiseksi syksystä 2013 alkaen osaksi jo olemassa olevia koulutusohjelmia. Opetus ja kulttuuriministeriö on myös tunnistanut alan osaamisen kehittämisen tarpeen ja valtuuttanut Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut em. kehittämistoimenpiteisiin. Hanke on ylimaakunnallinen kolmena ammattikorkeakoulun, Kajaanin, Rovaniemen ja Kemi-Tornion kanssa yhdessä toteutettava, ja tällä projektisuunnitelmalla kuvataan Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus hankkeessa. Vastaavat hankkeet ovat suunnittelussa em. kumppanikorkeakouluissa omine, alueellisine lähtökohtineen, uusi toimintamalli nivoo ne kaikki yhteen, luoden pohjan tulevaisuuden insinöörikoulutuksen järjestämismallille Pohjois-Suomen alueella. Uusi, kolmen korkeakoulun yhteinen opetussuunnitelma pohjautuu kansainvälisenä vertailuna tehtävään Curriculumiin, joka palvelee paitsi Suomen tarpeita, myös EU-tason kansainvälisen yhteistyön ja elinkeinoelämän integraation merkittäviä kasvutavoitteita.

Projektin pitkän tähtäimen tuloksena saadaan yritysten tarpeisiin uudenlaisia osaajia, joilla yhdistyy insinööriosaaminen kaivannaisteollisuuden tarpeisiin yhdistettynä. Erityisesti tämän hankkeen tuloksena edistetään teollisuuden työvoiman saantia työnjohtaja-, asiantuntija- ja esimiestasolle alan teollisuudessa. Suomessa ei tällä hetkellä ole olemassa tekniikan alan ammattikorkeakoulutuksessa tutkintoa, joka tähtää suoraan kaivosteollisuuden työntekijätarpeen tyydyttämiseen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2011 - 31.5.2014 ja sen tuloksena saadaan uudet ammattiopintokokonaisuudet Insinöörin (AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa osana täysin uutta, verkostomaista, resursseja säästävää ja laajaa aluevaikutusta hakevaa toimintatapaa Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäinen tiedottaminen tapahtuu projektin kokouksissa ja sähköpostilla. Projektin kuvaus julkaistaan Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisäksi projektista ja siinä luotavasta uudesta koulutuksesta kerrotaan alan messuilla, seminaareissa ja näyttelyissä. Projektista tehdään myös artikkeleita alan lehtiin, esitteisiin ja sähköiseen foorumiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sisäinen tiedottaminen:

Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivut / sähköinen alan foorumi, Projektin alussa, projektipäällikkö

Ulkoinen tiedottaminen:

Messut, seminaarit, näyttelyt, 2012-2013, projektipäällikkö, projektityöntekijä
Julkaisut, alan lehdet, seminaari, 2012-2013, projektipäällikkö, projektityöntekijä
Nettisivut, sosiaalinen media, lehdet, esite, alan sähköinen foorumi, 2012-2014, markkinointivastaava

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 057

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 622

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 714

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 339 556

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteuttaja oli Kajaanin ammattikorkeakoulu. Lisäksi projektin toteutukseen osallistui rinnakkaisilla projekteillaan aluksi Rovaniemen amk sekä Kemi-Tornion amk, myöhemmin yhdistyneenä Lapin amk:ksi.
Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2011 - 31.5.2014 ja sen tuloksena saatiin uusi koulutuskokonaisuus Insinöörin (AMK) - tutkintoon Kajaanin ammattikorkeakoulussa osana täysin uutta, verkostomaista, resursseja säästävää ja laajaa aluevaikutusta hakevaa toimintatapaa Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakouluissa.
Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö sekä välillisesti opiskelijat. Työelämä hyötyy tämän hankkeen tuloksista varmistamalla amk-insinööritasoisen osaajatarpeensa tyydyttämisen koko Pohjois-Suomen alueella.
Projektin aikana syntyi tiivis yhteistyö kajaanin amk:n ja Lapin amk:n välille, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden koulutus ja TKI-hankkeissa. Yhteistyöverkko laajeni myös kaivannaisalalla toimivien yritysten kanssa. Kansainvälisiä kontakteja luotiin, mutta tulokset niistä konkretisoitunevat myöhemmin.
Projektin aikana tiedottaminen monin eri tavoin oli aktiivista sekä yleisesti messujen, seminaarien ja lehtiartikkelien myötä että rekrytointimielessä opiskelija- ja varusmiestapahtumissa. Tämän toiminnan ansiosta hakijamäärä insinööriopintoihin kasvoi selvästi, ja kiinnostuksen kohteena oli nimenomaan kaivannaistekniikka.
Ammattikorkeakoulun henkilöstölle luotiin mahdollisuus mennä yrityksiin työelämäjaksoille päivittämään käytännön tietämystään kaivostoiminnasta ja luomaan kontakteja yritysmaailmaan. Lisäksi toteutettiin useita henkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia kaivannaistuotantoon liittyen.