Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11819

Projektin nimi: Tulos+

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1058649-8

Osoite: Vierimaantie 5

Puhelinnumero: 050 593 6009

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ysk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Timo Kiema

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: timo.kiema(at)ysk.fi

Puhelinnumero: 050 590 8044

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä tuotannollisten ja niitä palvelevien yritysten henkilöstö, mutta myös palveluyritysten henkilöstö yhdessä muiden kanssa. Yritysryhmäpalavereihin ja koulutuksiin otetaan mukaan muiden kuin kohderyhmäseutukuntien ja jopa kansainvälisten yritysten henkilöitä silloin, kun ne ovat osa Oulun eteläisen vastaavan yrityksen verkostoa.
Seudullisen yrityspalvelun henkilöstö (valtion ja kuntien viranomaiset ym) ovat mukana työpajoissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, kunnat, alueen muut EU-hankkeet, etenkin Ylivieskan seutukunnan Valmiina-ja muut hankkeet, oppisopimushankkeet, työhallinnon viranhaltijat. Nämä voivat osallistua myös suoraan hankkeen työpajoihin.
Raahen ja Kokkolan seutukuntien EU-hanketoimijat ja ko alueiden yritykset.
Tarvittaessa laajemman alueen yhteistyökumppanit, esim Perämerenkaaren alueelta.
Alueen kauppakamarin toimijat
Kuntakohtaiset yrittäjäjärjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 790, joista naisia 175

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 841, joista naisia 207

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulos+ on hanke, jonka tavoite on auttaa Ylivieskan seutukunnan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatva-Haapaveden yrityksiä verkostoitumaan mukaan suurhankkeisiin. Pohjois-Suomeen, muualle Suomeen ja myös kansainvälisille markkinoille syntyy suurhankkeita, uudet ydinvoimahankkeet, kaksoisraidetyö, kaivoshankkeet, Lähi-Venäjän markkinat yms.
Hanke tekee yhteistyötä lähialueen seutukuntien vastaavien kv- ja suurhanke-hankkeiden kanssa.

Palveluyritykset voivat olla mukana yhteisissä toimenpiteissä. Myös alueen elinkeino- ja muut julkisen palvelun henkilöt ovat mukana hankkeen järjestämissä yhteistilaisuuksissa.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä ovat kohdennetut työpajat, joissa yrityksille tuodaan kv- ja muiden suurhankkeiden aikataulut ja vaatimukset. Hanke on aktiivinen ja neutraali tiedonvälittäjä suurhankkeiden ja yrityskentän välillä.
Toinen hankkeen toimenpide ovat puolen päivän yrityspalaverit:
- Yritysryhmäpalavereissa kahden tai useamman yrityksen johtohenkilöt kartoittavat ulkopuolisen asiantuntijan johdolla yhteisiä konsortio- tai muita yhteistyön mahdollisuuksia ja siihen liittyviä yhteisiä koulutustarpeita.
- Kasvaville ja organisaatiomuutoksia kokeville yrityksille hanke järjestää tuottavuus- ja hyvinvointipalavereja. Yrityksen johdon ja tarvittaessa työntekijöiden edustajien kanssa ja asiantuntijan johdolla kartoitetaan organisaation johtamist, henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta. Puolen päivän kartoitus antaa hyvät ja huonot signaalit johdolle. Näiden pohjalta jatketaan tarvittavalla koulutuksella tai muilla toimenpiteillä.
Hankkeen kolmas toimenpide ovat työpajoista ja yrityspalavereista syntyvät koulutukset. Aiheina ovat mm ammatillinen erikoisosaaminen, verkostossa toimimiseen liittyvät liiketoiminnan ja työelämävalmiuksien hallinta, suurhankkeiden turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset sekä kansainvälistymiseen liittyvät valmiudet.

Hankkeessa toteutetaan 20 yrityspalaveria ja 5 työpaja-aihetta, joihin osallistuu arviolta 80 yritystä, lisäksi 90 yritystä saa verkostoitumiseen ja suurhankkeisiin liittyvää koulutusta.
Hanke synnyttää uusia yhteistyöverkostoja. Yritykset oppivat tekemään yhteisiä hankintoja, yhteisiä tarjouksia ja toimimaan suurempien verkostojen osana ja kristallisoimaan oman osaamisensa ja hankkimaan puuttuvan osaamisen muilta toimijoilta.
Yritysten tuottavuus kasvaa ja henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen johtaminen nähdään oleellisena osana tässä, varsinaisten uusien markkinoiden lisäksi.
Hanke madaltaa kynnystä lähteä mukaan kansainvälisiin ja suurhankkeisiin. Kulttuuriset ja muut uudet toimintatavat ovat hankkeen jälkeen yritykselle normaalia toimintaa. Ulkomaalaisten työntekijöiden osaamista opitaan hyödyntämään ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa osataan toimia.
Hankkeen avulla alueen julkinen yrityspalveluhenkilöstö pääsee mukaan suurhankkeiden ja yritysten väliseen tiedonkulkuun ja voi paremmin palvella omia asiakasyrityksiään.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuskanavina hankkeessa ovat
- yritystapaamiset
- kuntien elinkeinotoimi (tiivis yhteistyö, hyvät sähköpostikanavat, kunnan tiedotuslehdet)
- paikalliset yrittäjäyhdistykset (tehokas omien jäsenten eli pienyritysten tiedottaminen)
- seudullisen yrityspalvelun verkosto (työpajojen tai suoran informaation kautta)
- lehdistö etenkin niissä työpajoissa, joissa on uutisarvoa, kuten suurhankkeen aikataulu ja vaikutukset, nämä korvaavat hankkeen muun lehdistötiedotetarpeen
- muut EU-hanketoimijat.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yhteistyötä muiden yrityksiä välittömästi palvelevien EU-hankkeiden välillä tiivistetään ja hyödynnetään uuden ohjelmakauden mahdollisissa hankekuvioissa.
Syntyy tapa toimia konkreettisesti yli seutukuntarajojen, myös kuntien elinkeinotoimen tasolla.
Suurhankkeiden tiedottamisesta ja verkostojen kokoamisesta jää tapa, jota elinkeinotoimi tai uudet hankkeet jatkavat. Suurhankkeiden aikataulut ulottuvat pitkälle uudelle EU-ohjelmakaudelle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 438 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 493 327

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite oli antaa yrityksille työkaluja verkostoitumiseen ja osaamisvalmiuksiin, jotta ne pääsisivät mukaan alueella ja muualla toteutettaviin kansainvälisiin ja muihin suurhankkeisiin.
Hanke toteutettiin yhteistyössä muiden EU-hankkeiden ja eri toimijoiden kanssa. Tämä hanke keskittyi yritysten osaamisen ja organisaation kehittämiseen ja tulevaisuuden kansainvälistymisen edellyttämien osaamisvaatimusten tiedottamiseen mahdollisimman monille yrityksille.
Projekti antoi koulutusta mm seuraavasti:
- Ratatyöpätevyys
- Englannin kielen taitoa kaupankäyntiin
- Rakennusalan yleiset sopimusehdot, samalla tapahtui maanrakennusalan verkostoitumista koulutuksen kautta
- Tiedonhaltaan ja laatuun liittyvää koulutusta
- Työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta ja sparrausta
- Sosiaalisiin taitoihin liittyvää koulutusta
- erilaista ammatillista lyhytkestoista lisäkoulutusta

Lisäksi projekti antoi yrityksille ns tietoiskuja (lyhyitä koulutustilaisuuksia)
- Hallitustyöskentelystä
- Työsuhdelainsäädännöstä ja henkilöstön johtamisesta
- Koulutussuunnittelusta liittyen uuteen verovähennykseen
- Teräsrakentamisen uusista CE-vaatimuksista
Näihin aiheisiin liittyi myös yrityskohtaisia tai yritysryhmäkohtaisia puolen päivän mittaisia asiantuntijasparrauksia.Tilaisuuksissa yritys pääsi kirkastamaan mm liiketoimintaansa, organisaation ja toiminnan tehokkuutta, uusia markkinoita, yhteistyötä toisiin yrityksiin yms.
Yritysten koulutustoiminta aktivoitui ja yhteiset tietoiskut (työpajat) ja koulutukset verkottivat yrityksiä toimimaan yhteistyössä koulutusasioissa ja muutenkin.
Tärkeä tulos projektissa oli tiedottaa yrityksiä uudesta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan liittyvästä verovähennysmahdollisuudesta. Tämä info/työpajatilaisuus ja siihen liittyvä verovähennys aktivoi yrityksiä tekemään koulutussuunnitelmia, johon projekti antoi lisäksi yrityskohtaista ohjausta ja koulutusta. Koulutussuunnitelman tekeminen itsessään nostaa yrityksen kouluttautumista ja henkilöstön osaamispääoman huomioimista.
Projekti onnistui tavoitteissaan sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Määrälliset mittarit ylittyivät, vaikka niitä nostettiin projektin jatkoaikahakemuksen yhteydessä. Hankkeen eri tilaisuuksiin osallistui 841 eri henkilöä, 196 yrityksestä.