Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11820

Projektin nimi: UNIT II - Työelämäyhteyksillä tulevaisuuteen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: + 358 (0)3 245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tamk.fi --> intra --> wiki --> Työelämäjaksot

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Karttunen

Asema: Vararehtori

Sähköposti: paivi.karttunen(at)tamk.fi

Puhelinnumero: + 358 (0)50 5685358

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Vesilahti, Valkeakoski, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaan alueen sosiaali- ja terveysalan toimijat ja työorganisaatiot erityisesti julkiselta, mutta myös yritys- ja kolmannelta sektorilta. Sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevat julkisen sektorin toimijat (moniammatillinen ja -sektoraalinen näkökulma).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tärkein välillinen kohderyhmä ovat maakunnan korkeakoulu- ja ammatilliset opiskelijat. TAMKin henkilöstön ammattikorkeakoulutusta koskevan osaamisen ja tietämyksen lisääntyminen mahdollistaa myös opiskelijoille entistä laadukkaamman opetuksen ja sitä kautta ajantasaisen asintuntijaosaamisen kehittymisen. Projekti luo myös uusia harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UNIT II - Työelämäyhteistyöllä tulevaisuuteen -projekti on syntynyt todellisesta tarpeesta päivittää julkisorganisaatioiden ja korkeakoulujen henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta sekä kehittää erityisesti sote-alan ikääntyvän opetushenkilöstön työelämäosaamista ja -tuntemusta ja sitä kautta entistä laadukkaampaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Projektin vaikutuksesta sote-alalla toimivat tai niitä palvelevat yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot laajemminkin sekä Pirkanmaan alueen korkeakoulut tuntevat toistensa tarpeet ja osaamispotentiaalin paremmin ja pystyvät kehittämään yhdessä alueen elinkeinoelämää ja palveluita.

Projektin myötä uskotaan syntyvän uusia käytännön tarpeista lähteviä yritysten ja
korkeakoulujen yhteisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita sekä ajankohtaisiin haasteisiin vastaavaa perus-, täydennys- ja lisäkoulutusta. Projekti tarjoaa verkottumismahdollisuuksia paitsi yritysten, julkisorganisaatioiden ja korkeakoulujen henkilöstön välille, myös muiden toimijoiden välille. Hanke lisää ammattikorkeakoulun henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja kulttuurisia valmiuksia osallistua monialaisiin hankkeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa laaditaan viestintäsuunnitelma, jota toteutetaan koko projektin keston ajan kaikkien toteuttajien toimesta. Projektista tiedotetaan sekä kohdennetusti että yleisesti. Kohdennettu tiedotus kohdistuu korkeakoulujen henkilökunnalle ja työelämäorganisaatioiden edustajille. Tiedotusta ja tiedonvaihtoa sekä reaaliaikaisen palautteen keruuta varten laaditaan sähköisen median ratkaisu. Ratkaisussa käytetään asiantuntijapalveluita. Yleisessä tiedottamisessa yhdistetään voimat sisarhanke UNIT - työelämäyhteyden korkeakouluihin kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotteet laaditaan 2011 syksyllä, 2012 keväällä ja 2013 keväällä. Loppuseminaari järjestetään marraskuussa 2013 yhdessä UNIT - työelämäyhteyden korkeakouluihin -hankkeen kanssa. Siihen kutsutaan hankkeeseen osallistuneiden lisäksi myös muita sidosorganisaatioita.

Osallistuneiden laatimista reflektointiraporteista sekä muusta hankkeen aikana kootusta materiaalista koostetaan tietopaketti, joka annetaan yleiseen jakoon sähköisenä. Maakuntakorkeakouluverkoston ja Unipoli-yhteistyön kautta levitetään hyviä käytänteitä Pirkanmaan alueelle.

Tuloksia on tarkoitus hyödyntää projektin päättymisen jälkeen osallistujien toiminnassa ja
kumppanuussuhteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 874

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 130 766

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli tarve päivittää ikääntyvän sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstön työelämäosaamista ja vahvistaa yhteistyöverkostoa. Hanke kesti kaksi vuotta ja sinä aikana 12 opettajaa oli kolmesta kuuteen viikkon 21:ssä yksityisessä, julkisessa tai kolmannen sektorin hoitoyksikössä.

Hankkeen ohjausryhmä muodostui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen kaupungin ja TAMKin edustajista. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa ja toimi aktiivisesti. Hankkeesta tiedotettiin oppilaitoksen omilla verkkosivuilla ja hankkeen päättyessä UNIT I -hankkeen kanssa järjestettiin yhteinen seminaari-iltapäivä. Iltapäivän esiintyjinä toimivat kaksi yrityksen edustajaa ja kaksi työelämäjaksoon osallistunutta lehtoria. Seminaari-iltapäivän päätteeksi osallistujille jaettiin hankkeiden yhteinen julkaisu "UNIT I ja II - virtaa työelämästä".

Hankkeen aikana työelämäjaksoja toteutettiin ympäri Pirkanmaata. Kontaktipaikkoina olivat mm. A-klinikkasäätiö, Vammalan aluesairaala, Mäntän seudun sairaankuljetus Oy, FimLab laboratoriot Oy, Tehohoito Oy, Työterveyshuolto Viisari Oy, TAYSin fysiatrian yksiköt, lasten ja nuorten psykiatrian osastot, aivoverenkiertohäiriö yksikkö, sydänkeskus ja Tampereen kesäyliopiston S2-opetus.

Hankkeen tuloksena saatiinhyvin aiheita opinnäytetöitä ja kehittämishankkeita varten. Tutkimusideana toivottiin mm. selvitystä siitä, miten valmistuneet sairaanhoitajat ovat säilyttäneet osaamistaan, ja miten ensihoitajan työnkuvaa voitaisiin laajentaa muihin kunnallisiin hoitopalveluihin. Bioanalytiikan yksikköön toivottiin saatavan opetushoitajaa organisoimaan ammattitaidon kehittämisjaksoja. Hoitolaitteiden käyttöohjeisiin ja perehdytysmateriaaleihin toivottiin opinnäytteiden avulla selkeyttä. Hoiva-alan ja mediaopiskelijoiden yhteistyönä tarvetta olisi kehittää verkko-opiskelumateriaaleja opiskelijoiden, työelämässä olevien, potilaiden ja heidän läheistensä avuksi.

Yhteistyöhankeideana nuorten syrjäytymisen ehkäisykeinoja voitaisiin selvittää opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon, sosiaalityön, työelämän, vapaaehtoistyön ja nuorten omien tukiverkostojen edustajien kanssa.

Analysoidessaan substanssialaansa opettajat kirjasivat opetussisätöjen kehittämisideoita, joita voidaan liittää meneillään olevaan opetussuunnitelmien kehittämistyöhön. Syventäviin sairaanhoitoopintoihin toivottiin lisättävän mahdollisuuksia toimia lasten- ja nuorispsykiatrian yksiköissä. Lantiopohjan lihaksiston kuntouttamista voitaisiin opettaa yhteisesti kätilö- ja fysioterapian opiskelijoille. Vierianalytiikkaa voitaisiin opettaa yhteistyönä terveydenhoitajille ja ensihoitajille. Ensimmäisen vuoden opintoihin voitaisiin lisätä trakeostomoidun potilaan hoitotyötä ja hoitoisuusluokituksiin tutustumista. Opiskelijoiden englanninkielen puhetaitoa tulisi vahvistaa. Työelämän edustajat toivoivat myös harvinaisempien kielien hoitoalansanastoon liittyviä peruskielikursseja. Hankkeelle laaditut tavoitteet täyttyivät monipuolisesti ja saaduista tuloksista on apua opetussuunnitelmatyössä.

Hankkeen aikana innovoitiin myös uusia opinnnäytetöitä mm. A-klinikalla "Game over"-peliriippuvaisten ryhmän kanssa. Maahanmuuttaja-opiskelijoiden Prep year - koulutus tuli osaksi TAMKin koulutusohjelmaa. TAMKille toivottiin rakennettavan kummiyrityksiä, joissa esim. it-alan, kulttuurin, liiketalouden, tekniikan ja hyvinvointialan opiskelijat olisivat yhtä aikaa työelämäjaksolla. Opiskelijat voisivat toteuttaa jaksollaan erilaisia yhteistyöprojekteja yritykselle esim. työturvallisuuden analysointiin ja niihin liittyviin teknisiin ratkaisuihin.

Hanke koettiin erittäin tarpeellisena kaikkien osallistujien taholta. Työelämäjaksojen tulokset vastasivat annettuihin tavoitteisiin. Opettajat kokivat myös jaksavansa paremmin omassa opetustyössään työelämäjaksojen jälkeen. Säännöllisille työelämäjaksoille toivottiin jatkuvuutta. Ehdotuksena toiminnan jatkumiselle olisi, että opettaja voisi valita lyhyempiä kolmen viikon jaksoja tai pitemmän kolmen kuukauden jakson. Raporteissa ehdotettiin myös hanketta, jolla selvitettäisiin mitä ydinosaamista tulisi hoitajalla ja opettajalla olla, jotta he voisivat toteuttaa työnkiertoa kliinisen hoitamisen ja opetustyön välillä. Tällä tavalla päivittäminen tapahtuisi "itsestään". Useampi opettaja ilmoittautui pilottikokeiluun.

Meillä on käyttämättömiä voimavaroja koulumaailman ja yritysmaailman välillä. Koulumaailman tavoitteena on tuottaa erinomaisia työntekijöitä tuottamaan ja kehittämään yritysmaailman tuotteita. Tuotteen nimi voi olla myös hyvä hoito. Tiedon ja tarpeen läheisyys ovat erityisehto hyvän hoidon toteuttamiseen, tähän kokonaisuuteen UNIT II-hanke on ollut erinomainen kehitystyökalu.