Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11821

Projektin nimi: KINOS -koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkk'ampujankuja 1, PL 181

Puhelinnumero: 0153 5561

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kinos-hanke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Niemi

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: kalevi.niemi(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 0153 556 602

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden opettajat, opiskelijat ja muu henkilöstö sekä innovaatiotoimintaan osallistuvien yritysten ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö. Kohderyhmät sijaitsevat pääosin Mikkelin seudulla, mutta projekti suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin koko Etelä-Savossa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat työ- ja elinkeinoelämän organisaatioiden innovaatiotoimintaan osallistuva henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 148, joista naisia 101

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on suunnattu Mikkelin seudulla toimivien koulutusorganisaatioiden opettajille ja
innovaatiotoimintaan osallistuville avainhenkilöille. Tavoitteena on mallintaa oppilaitoksille sopiva ja niiden yhteistoimintaa tukeva innovaatiojärjestelmä sekä kehittää kohderyhmän henkilöstön valmiuksia toimia osana monialaista innovaatiojärjestelmää.

Projekti pitää sisällään viisi keskeistä toimenpidettä:
Järjestelmämallin tarvemäärittely
Valmennus ja benchmarking
Kehittämissuunnitelmien laatiminen
Pilotointi
Tulosten kokoaminen ja yhteisen mallin suunnittelu

Mukana olevien organisaatioiden yhteisenä intressinä on projektin avulla kehittää alueelle ja oppilaitoksille merkittävä uusi menetelmä ja rakenne - uusi innovatiivisen oppimisen järjestelmä. Olemassa olevan aihion pohjalta kehitettävä koulutusorganisaatioille suunnattu innovaatiovalmennus ja eDelfoi -menetelmään perustuva sovellus ovat projektin myötä kehittyviä uusia palveluja, joita voidaan myöhemmin käyttää innovaatiojärjestelmän suunnitteluun laajemminkin.

Projektin tuloksena syntyvään järjestelmään sisältyvät seuraavat toiminnalliset osiot:
- opiskelijoiden ja henkilöstön aktivointi innovaatioaihioiden tuottamiseksi oppilaitoksissa
- foorumi yritysten ja oppilaitosten henkilöstön kohtaamiselle (väylä avoimen innovaatioaihion siirtämiselle)
- menetelmiä ja ympäristöjä innovaatioaihioiden työstämiseksi oppilaitoksessa kohti hyödyntämistä
- kytkentä yritystoimintaan (yrittäjyysopinnot, yrityshautomo, kaupallistaminen olemassa olevissa
yrityksissä)
- oppilaitosten keskinäisen työnjaon ja yhteistyön elementit.

Järjestelmän toimivuus varmistetaan kehittämällä osallistuvien organisaatioiden vastuuopettajien ja muu avainhenkilöstön valmiuksia toimimiseen osana kehitettävää innovaatiojärjestelmää. Projektin vaikutuksesta kohderyhmän aikaansaama innovaatiotoiminta kehittyy, mikä työ- ja elinkeinoelämään liittyvien kytkösten kautta vaikuttaa positiivisesti koko alueen kehittymiseen. Projektilla on pitkäkestoisia laadullisia vaikutuksia, jotka ovat nähtävissä projektin päättymisen jälkeen, kun projektin tulokset otetaan käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisessa noudatetaan ESR-hankkeiden tiedotuksesta annettuja ohjeita. Projektille laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän tavoitteet, resurssit, vastuut, kohderyhmät, keskeisimmät viestintäkeinot ja -kanavat sekä viestintätoimenpiteiden alustava aikataulu. Viestintäsuunnitelmassa otetaan huomioon osallistuvien organisaatioiden erilaiset viestinnän tarpeet (esim. tieteellinen/ammatillinen) ja kohderyhmät sekä kunkin organisaation viestintävastuut niin, että päällekkäisyyksiltä ja ristiriidoilta vältytään.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keskeiseen sisältöön kuuluu hyvien käytäntöjen etsiminen, niiden soveltaminen ja hyödyntäminen oppilaitosten innovaatiotoiminnassa. Siten hyvien käytäntöjen levittäminen projektiin osallistuvien organisaatioiden välillä on erittäin tärkeää. Tähän liittyvät menettelyt on kuvattu edellä toimenpiteiden ja projektisuunnitelman yhteydessä. Projektin tuloksena syntyviä hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää maakunnan muissa oppilaitoksissa ja valtakunnallisestikin. Tällaisia ulkopuolelle levittämiskelpoisia hyviä käytäntöjä arvioidaan syntyvän projektin loppuvaiheessa vuoden 2013 keväällä. Hyviä käytäntöjä levitetään projektin viestintäsuunnitelman puitteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 475 987

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 462 231

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 673

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 543 678

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

KINOS-koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten innovaatio-osaamista sekä mallintaa oppilaitoksille yhteinen innovaatiotoiminnan malli.

Työskentely alkoi syksyllä 2011 ja eteni laajalla rintamalla koskettaen pääasiallisen kohderyhmän eli opettajien ja henkilökunnan lisäksi johtajia, opiskelijoita ja yrittäjiä. Hankkeessa tarjottiin koulutusta, seminaareja ja benchmarking-matkoja sekä ennen kaikkea luotiin foorumeita yhteisille kohtaamisille.

Toiminta kiteytyi viiteen keskeiseen teemaan: 1) innovaatiotoiminnan lähtötilan kartoitus sekä eDelfoi-menetelmällä kerätyt visiot alueen tulevaisuudesta, 2) valmennukset ja benchmarking-matkat, 3) kehittämistehtävät, 4) pilotoinnit ja 5) tulosten julkaiseminen ja levittäminen.

KINOS-hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu monipuolisesti erilaisia toimintamalleja oppilaitosten innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Tämän opettajien, opiskelijoiden ja asiantuntijoiden työn pohjalta ehdotimme myös varsinaisen KINOS-hankkeen jälkeen toteutettavaksi seuraavia alla mainittuja toimintoja. Nämä toiminnot ovat valikoituneet useiden pilotointien joukosta jatkamisen arvoisiksi toimintamalleiksi ja oppimisympäristöiksi.

a) INNO24h-leiri: Leirin konsepti perustuu Nuori Yrittäjyys 24h -leirin ideaan. KINOS-hankkeessa konseptia muokattiin niin, että osallistujina olivat henkilökunnan edustajat. Toiminnan suunnittelusta ja vetämisestä vastasivat opiskelijat ulkopuolisen innovointiyrityksen avustuksella. Vuorokauden aikana 37 eri oppilaitosten edustajaa ratkoi aitoja alueen yrittäjien caseja. Sekä henkilökunta, opiskelijat että mukana olleet yrittäjät kokivat toimintamallin jatkamisen arvoisena.

b) Yhteiset suunnittelufoorumit: Yhteisillä suunnittelufoorumeilla tarkoitetaan koulutuksen ja opetuksen suunnittelusta vastaavien henkilöiden säännöllisiä tapaamisia lukukausittain. Kohtaamisten tarkoituksena on löytää nykyistä enemmän yhteisiä, opetukseen kytkeytyviä projekteja.

c) INNOPANKKI: INNOPANKKI on hankkeessa kehitetty virtuaalinen ideoiden keruu- ja jatkojalostusalusta. INNOPANKKI on kaikille avoin ja sijaitsee osoitteessa www.innopankki.fi. Oppilaitosten lisäksi se palvelee alueen elinkeinoelämää. INNOPANKKIin voi kuka tahansa käydä syöttämässä ideansa tai kiinnostavan havaintonsa. Ideoita voi kommentoida ja peukuttaa. Ideoiden käsittely on kuvattu prosessimallilla, jossa on nimetty myös vastuuhenkilöt. INNOPANKIN avulla opettajat voivat löytää helpommin aitoja caseja opetukseen ja tiivistää yhteistyötään alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi INNOPANKKI tarjoaa myös näkökulmia strategiatyöhön, nostaen esille ajassa ilmeneviä trendejä.

d) KINOS-jory: KINOS-joryssä Mamkin, Esedun, Mikkelin yliopistokeskuksen ja Otavan Opiston johtajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin. Tapaamisten tarkoituksena on tiivistää organisaatioiden välistä yhteistyötä, löytää synergiaetuja sekä välttää toimintojen päällekkäisyyksiä.

e) Yhteiset opiskelijaprojektit: Säännöllisesti 1 - 2 kertaa vuodessa toteutettavat eri alojen opiskelijoiden osaamista hyödyntävät, aitoihin toimeksiantoihin perustuvat projektit. Ensimmäisen kerran projekti toteutetettiin syksyllä 2013 Global Entrepreneurship -teemaviikkoon linkittyvänä Nuori InnovaatTori -tapahtumana. Opiskelijoiden palautteiden pohjalta tarve opintoihin linkittyville moniammatillisille projekteille on selkeästi olemassa. Yhteisissä projekteissa opiskelijat pääsevät työskentelemään eri ammattialojen ja koulutusasteiden kanssa, aivan kuten työelämässäkin.

f) Blogi: Blogissa (kinos-hanke.fi) innovaatiotoiminnassa mukana olevat jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä hankkeeseen että ylipäätään innovaatiotoimintaan liittyen. Blogin tarkoituksena on toimia myös oppimisympäristönä.

g) Oppimiskeitaat: organisaatioiden kampuksia yhdistetään virtuaalisesti oppimiskeitaiksi (www.oppimiskeidas.fi), joissa hyödynnetään eri talojen toimintaa oppimisen edistämiseksi. Oleellista ei ole niinkään tekniikka kuin se miten sitä käytetään opetuksessa.

h) Osuuskunta:organisaatioiden yhteinen sekä opettajia että opiskelijoita palveleva osuuskunta.

i) Yhteisiä seminaareja yhteisistä teemoista: Eri yhteyksissä on noussut esille tarve tiivistää yhteistyötä myös seminaarien osalta. Organisaatioita yhdistäviä teemoja käsiteltäväksi seminaareissa on noussut luontevasti esille hankkeen aikana.

Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 39 toimenpidettä , joihin osallistui yhteensä noin 1600 osallistujaa . Tuloksena syntyi 9 elämään jäävää toimintamallia jotka on kuvattu innovaatiotoiminnanmallissa , 4 uutta tuotetta ,12 artikkelia 19 seminaariesitystä. Innovaatiotoiminnan mallin eri toimintojen jalkauttamiseksi niille on nimetty vastuuhenkilöt.