Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11822

Projektin nimi: Sulautuvan oppimisen tutkiminen - opetusteknologia ja oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2012 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (SKOPE)

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: https://sites.google.com/site/uefblended/

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Kosonen

Asema: Professori (kotitaloustiede), varajohtaja SKOPE

Sähköposti: anna-liisa.kosonen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 050 330 7603

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on SKOPE:n Savonlinnan kampuksella työskentelevä tiedeyhteisö ja opetusteknologian ja oppimisympäristöjen opetukseen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö. Opetusteknologian ja oppimisympäristöjen tiedeyhteisön muodostavat SKOPE:n ja SNOR:n henkilökunta sekä opettajankoulutuksen opiskelijat ja jatko-opiskelijat.

Savonlinnan kampuksella toimivassa Itä-Suomen yliopiston koulutus ja kehittämiskeskuksessa, Aducatessa, teknologiaperustaisia oppimisympäritöjä on kehitetty useamman vuoden ajan. Näiden tuotoksena on syntynyt pedagogiikkaan liittyvää tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Hanke tukee Aducatessa tehtävää tutkimusta ja opinnäytetöitä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tiedeyhteisön tuottaman tiedon ja toiminnan kautta välillisinä kohderyhminä ovat Savonlinnan normaalikoulu, Savonlinnan kaupunki ja koulutoimi, muut alueen oppilaitokset, alueella toimivat teknologiayritykset ja yksityiset organisaatiot (Metsämuseo Lusto).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 281, joista naisia 237

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten tutkintoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologian ja yhteiskunnan nopea muutos vaikuttaa oppimisen ympäristöihin. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologia muuttaa ihmisen elämismaailmaa missä myös oppiminen tapahtuu luoden jatkuvan tarpeen poikkitieteelliselle tutkimustiedolle.

Itä-Suomen yliopiston hallituksen päätös (4.7.2011) kehittää opettajankoulutusta sekä
Savonlinnan, että Joensuun kampuksilla edellyttää alueen sitoutumista tutkimustoiminnan edistämiseen. Hallituksen päätös edellyttää myös selkeää tutkimusprofiilin nostoa. Hankkeessa esitettävä tutkimusprofessuuri mahdollistaa alueen sitoutumisen tutkimusprofilaation nostoon.

Projektin varsinainen kohderyhmä on SKOPE:n Savonlinnan kampuksella työskentelevä tiedeyhteisö ja opetusteknologian ja oppimisympäristöjen opetukseen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö. Opetusteknologian ja oppimisympäristöjen tiedeyhteisön muodostavat SKOPE:n ja SNOR:n henkilökunta sekä opettajankoulutuksen opiskelijat ja jatko-opiskelijat.

Toimenpiteet
1) Tutkimusstrategian kirjoittaminen opetusteknologia- ja oppimisympäristötutkimukseen
2) Tutkimustematiikan täsmentäminen ja tukimusryhmän perustaminen, jatkotutkintokoulutuksen käynnistäminen.
3) Tutkimusstrategian täytäntöönpano, julkaisutoiminta.
4) Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen verkottuminen.

Tulokset:
1. Saadaan uutta tietoa opetusteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa erilaisissa oppimisympäristöissä. Asiantuntijaosaaminen tällä alueella kasvaa ja SKOPE, Savonlinnan kampus on merkityksellinen valtakunnallinen opetusalan tutkija ja kouluttaja.
2. Saadaan malli siitä kuinka formaali,informaali ja virtuaali oppiminen mahdollistavat ajasta ja paikasta rippumattoman opetuksen ja oppimisen.
3. Tutkimustoiminta on ollut sekä valtakunnallisen että yliopiston oman kehittämisstrategian mukaista ja se on lisännyt kv- tutkimusyhteyksiä. SKOPE:n edellytykset niin yliopiston sisäisen strategisen rahoituksen kuin ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa ovat parantuneet. Tieteellinen julkaisutoiminta on vilkasta ja alalle rekrytoituu uusia jatko-opiskelijoita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksesta vastaavat hankkeen johtaja ja rekrytoitava professori.Tiedotuksen kohderyhmät ovat kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö sekä muut yhteistyökumppanit, kasvatuksen ja opetuksen hallinnonalan viranomaistahot ja asiantuntijat sekä opetusta organisoivat ja toteuttavat toimijat sekä opettajaksi opiskelevat opiskelijat. Tiedotus järjestetään hankkeen omien ja UEF:n kotisivujen systemaattisen päivityksen lisäksi laatimalla lehdistötiedotteita, tutkimusraportteja ja artikkeleita sekä osallistumalla kotimaisiin ja ja kansainvälisiin konferensseihin ja muihin ainedidaktiikan tutkimuksen tapaamisiin.Itäsuomalaisia median edustajia kutsutaan tutustumaan hankkeen tuotteisiin ja tapahtumiin. Lisäksi hankkeen tuloksia esitellään seudullisilla opettajien täydennyskoulutuspäivillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen edistymisestä tiedotetaan sen elinkaaren ajan päivittämällä hankkeen verkkosivuja säännöllisesti. Hyvistä käytänteistä tieteellisinä tuloksina tiedotetaan tarkoituksenmukaisissa tiedelehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Vertaisrviointiprosessin takia osa tutkimusartikkeleista ilmestyy kuitenkin vasta hankkeen päätyttyä. Hyviä käytänteitä levitetään yhteistyöverkostossa koko hankkeen ajan mm. yhteisen
kokeilutoiminnan avulla.
2012: tiedotetaan medialle hankkeesta ja julkistetaan samat tiedot verkostossa. Hankkeessa syntyviä tuloksia esitellään sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Veso-päivät. Kasvatustieteenpäivät.
2013: tiedotetaan medialle hankkeesta ja julkistetaan samat tiedot verkostossa. Hankkeessa syntyviä tuloksia esitellään sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Veso-päivät. Kasvatustieteenpäivät.
2014: jatketaan toimenpiteitä. Tiedotetaan hankkeen tuloksista ja siitä, kuinka kehitetty toiminta integroidaan osaksi Itä-Suomen yliopistoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 307 655

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 306 848

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 351 947

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 351 929

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli modernien oppimisympäristöjen ja -teknologioiden käyttöönotto ja tutkiminen. tavoitteena oli myös parantaa yliopiston kampusten välisiä tutkimus- ja opetusyhteyksiä.
Toiminta käynnistyi syksyllä 2012 jolloin rekrytoitiin tutkimusprofessori ja tutkija. Tutkimusprofessorin toimesta laadittiin hankkeelle toimintaohjelma ja tutkimusstrategia. Professorin toimenkuvaan on hankkeen aikana kuulunut tutkimustoiminnan koordinointi ja siihen liittyvä jatkokoulutus. Hanke päättyi 31.12.2014.
Hanke mahdollisti tutkimusperustaisen opetusteknologian käyttöönoton opettajankoulutuksessa ja tieteellinen toiminta oli tuloksellista. Teknologiaperustaiselle opetuksen tutkimukselle saatiin Suomen akatemialta jatkorahoitus ja hankkeesta valmistui yksi tohtori. Näiden lisäksi hankkeeseen tuli mukaan useita jatko-opiskelijoita ja hankkeen tutkijat osallistuivat useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatapahtumiin, konferensseihin. Hankkeen tieteellinen julkaisutoiminta käsittää tutkimusartikkeleita, väitöskirjan, proceedings-julkaisuja ja abstrakteja.
Hanke täytti sille asetetut vaatimukset erinomaisesti vastaten niin yliopiston, maakunnan kuin opettajankoulutuksen strategioihin.