Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11823

Projektin nimi: MARTHA, maahanmuuttajanaisten integroitumisen tukeminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: Otavankatu 4, PL 304

Puhelinnumero: 015 221 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.esedu.fi/esedu/projekti/martha

Vastuuhenkilön nimi: Kati Torniainen

Asema: hankepäällikkö

Sähköposti: kati.torniainen(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 040-5757743

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat ne Mikkelin seudun maahanmuuttajanaiset, joilla on pitkä matka työllistymiseen avoimille työmarkkinoille heikon suomen kielen taidon, opiskeluvalmiuksien, perhetilanteen ja yhteiskunta- ja työelämätuntemuksen vuoksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mukana olevien yritysten henkilöstö, Etelä-Savon ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, poikkihallinnollisten yhteistyöverkostojen toimijat sekä rekrytoinnissa mukana olevien toimijoiden henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisia 64

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MARTHA, maahanmuuttajanaisten integroitumisen tukeminen projekti toteutetaan Mikkelin seudulla 1.11.11-31.12.2014. Projektin toteuttaa Etelä-Savon ammattiopisto yhteistyössä alueen työnantajien, järjestöjen, kuntien ja työhallinnon kanssa.

Projektin kohderyhmänä ovat ne Mikkelin seudun maahanmuuttajanaiset, joilla on pitkä matka työllistymiseen avoimille työmarkkinoille heikon suomen kielen taidon, opiskeluvalmiuksien, perhetilanteen ja yhteiskunta- ja työelämätuntemuksen vuoksi.

MARTHA -projektin tavoitteena on etsiä ja motivoida kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia maahanmuuttajanaisia osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaelämään, motivoitua kielen opiskeluun ja omien voimavarojen kartoitukseen. Projektin aikana kohderyhmän naisille tarjoutuu mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan, testata niitä opiskelussa, ryhmässä ja työharjoittelussa sekä oman perheen tukemisessa.
Mukana olevien yritysten ja yhteisöjen monikulttuuriset taidot vahvistuvat ja valmiudet työllistää maahanmuuttajia lisääntyvät.

MARTHA -projektin keskeisiä toimenpiteitä on työharjoittelupaikkojen rekrytointi, henkilökohtaisten voimavarojen kartoitukset,henkilökohtainen ohjaus-ja tuki, valmennusohjelmien suunnittelu ja toteutus yksilöllisten tarpeitten pohjalta sisältäen mm. kieli- ja kulttuuriopintoja, yhteiskunta- ja työelämätietoutta, työharjoittelussa tarvittavien taitojen opiskelua, voimaannuttamistyöpajoja ("Aarrekartan" luominen, taide- ja taitopajat) sekä työharjoittelun tukea ja ohjausta (ml. työnantajan tuki). Lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan jatkosuunnitelma.

kehitettäviä uusia tuotteita ovat:
- kohderyhmän ja työharjoittelupaikkojen rekrytointitavat
- voimavarakartoitustavat
- työharjoittelukäytännöt (tuki ja ohjaus)
- valmennusohjelmien yksilölliset toteuttamismallit
- tuki- ja ohjauskäytännöt
- jatkosuunnitelmat

MARTHA-projektin vaikutuksena on, että maahanmuuttajanaisten ja heidän perheensä sosiaalinen integraatio vahvistuu. Maahanmuuttajanaisten osaaminen tulee näkyväksi voimavaraksi yksilö- ja yhteisötasolla. Mikkelin seudun maahanmuuttajanaisten osallistuminen ja näkyminen työelämässä lisää alueen monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. Työelämän valmiudet monikulttuurisuuteen kehittyvät. Projektissa seurataan edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista pienimuotoisen vaikuttavuusarvioinnin avulla.

Tuotteita testataan ja arvioidaan juurrutettaviksi palveluiksi ennen hankkeen päättymistä. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan tiedotus- ja levittämissuunnitelma. Tiedottamisen kohteena ovat kohderyhmään kuuluvat työnhakijat, työnantajat, oppilaitoksen henkilökunta ja hankkeen muut yhteistyökumppanit.

Tiedottaminen tapahtuu esite- ja verkkomateriaalin sekä henkilökohtaisten kontaktien avulla. Lisäksi käytetään joukkoviestimiä, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, työkokouksia ja verkostotapaamisia,. Hanke sisältää toimenpiteiden juurruttamisen mukana oleviin organisaatioihin ja valtavirtaistamisen organisaatioiden ja toiminta-alueen ulkopuolelle. Juurruttaminen toteutetaan hankesuunnittelun aloittamisesta sen päättymiseen asti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa uusien tuotteiden ja hyvien käytäntöjen levittämistä toteutetaan koko hankkeen ajan tarkennetun levittämissuunnitelman mukaisesti.

Levitettäviä uusia tuotteita ovat:

- kohderyhmän ja työharjoittelupaikkojen rekrytointitavat
- voimavarakartoitustavat
- työharjoittelukäytännöt (tuki ja ohjaus)
- valmennusohjelmien yksilölliset toteuttamismallit
- tuki- ja ohjauskäytännöt
- jatkosuunnitelmat
Tuotteet esitellään projektin loppuraportissa.

Oma- ja selkokielisiä esitteitä valmistuu vuoden 2012 aikana.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan lisäksi erilaisilla alueellisilla ja kansallisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 436 948

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 436 588

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 504 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 504 645

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

MARTHA, maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen hanke oli Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallinnoima ja toteuttama hanke. Alueen työnantajat, järjestöt ja työhallinto toimivat kiinteässä yhteistyössä hankkeen kanssa. Hankkeella ei ollut varsinaisia hankekumppaneita vaan yhteistyö em. toimijoiden kanssa pohjasi vapaaehtoisuuteen. Toiminta-aika hankkeessa oli 1.11.2011- 31.3.2015.

Martha-hankkeen tavoitteena oli etsiä ja motivoida kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia Mikkelin seudulla asuvia maahanmuuttajanaisia osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskelemaan kieltä ja kartoittamaan omia voimavarojaan. Tukemalla alueen maahanmuuttajanaisia hanke tuki myös perheiden kotoutumista.

Hankkeen kohderyhmänä olivat ne Mikkelin seudun maahanmuuttajanaiset, joilla oli vähän kodin ulkopuolisia kontakteja ja pitkä matka työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat olleet mukana olevien yritysten henkilöstö, Etelä-Savon ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, poikkihallinnollisten yhteistyöverkostojen toimijat sekä asiakkaiden etsimisprosessissa mukana olleiden toimijoiden henkilöstö.

Keskeisiä toimenpiteitä hankkeessa olivat työhön tutustumispaikkojen etsiminen, henkilökohtaisten voimavarojen kartoittaminen, yksilöllisten valmennusohjelmien suunnittelu ja toteutus sisältäen mm. kieli- ja kulttuuriopintoja, yhteiskunta- ja työelämätietoutta, työhön tutustumisessa tarvittavien taitojen opiskelua, voimaantumista edistäviä toiminnallisia työpajoja, pienryhmätoimintaa sekä työhön tutustumisen tukea ja ohjausta.

Voimaantumista tukeva valmennusohjelma maahanmuuttajanaisille -malli muokkautui hankkeen aikana pilotointien kautta. Valmennusohjelma koostui asiakkaan toiveiden mukaan henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmätoiminnasta, suomen kielen opetuksesta, vapaavalintaisista työpajoista ja mahdollisesta työkokeilusta. Valmennusohjelma tuki osallistujaa kotoutumisessa löytämällä hänen omia vahvuuksiaan ja antamalla hänelle valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja sen palveluissa.

Osana valmennusohjelmaa kehittyi 3+2 työkokeilumalli, jonka edisti osallistujien suomen kielen taitoa ja antoi tietoa suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista. Osallistujat olivat työkokeilussa työpaikalla kolmena päivänä viikossa ja kahtena päivänä hankkeen muissa toiminnoissa opiskellen suomen kieltä ja käyden läpi työkokeilun kokemuksia. Työkokeilut toteutettiin vahvassa yhteistyössä TE-palveluiden sekä alueen työpaikkojen kanssa mikä edisti alueen työnantajien monikulttuurisia valmiuksia.

Oleellinen osa hankkeen onnistumista oli tiedottaminen ja levittäminen. Tiedottaminen alueen eri toimijoille toi hankkeeseen asiakkaita. Hankkeen tulosten levittäminen ja juurruttaminen mahdollistuivat eri levittämiskanavia ja -malleja käyttäen. Hankkeelle tuotettiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatut esitteet ja internetsivut: www.esedu.fi/esedu/projekti/martha. Sivuja päivitettiin tarpeen mukaan. Hankkeen loppupuolella sinne liitettiin hankkeen tuotteet Voimaantumista tukeva valmennusohjelma maahanmuuttajanaisille ja Työkokeilun 3+2 malli.
Lisäksi tehtiin video (youtube.com/watch?v=8uAMLahMUcM). Se on myös nähtävillä hankkeen nettisivuilla.

Tiedotus onnistui ja asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen hyvin. Alkuvaiheen henkilökohtaisella keskustelulla ja yksilöllisellä työotteella asiakkaat sitoutuivat hyvin vapaaehtoisuuteen perustuvaan toimintaan. Toimintaan osallistuttiin aktiivisesti omien valmennusohjelmien mukaisesti. Pitkäkestoisia asiakkaita oli hankkeessa kaikkiaan 64, 24 eri maasta. Eniten asiakkaita (34 naista) oli Aasian maista. Asiakkaiden määrä osoitti tarpeen tämän kaltaiseen valmennukseen.

Osallistujat olivat hyvin erilaisia taustoiltaan, elämäntilanteiltaan, suomen kielen taidoiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan. Osa heistä oli puolisoina muuttaneita ja osa jo pidempään alueella asuneita. Mukana oli korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä täysin luku- ja kirjoitustaidottomia.

Hankkeen 64 asiakkaasta kotoutumiskoulutukseen ohjautui 34, muuhun koulutukseen 3 ja ammatilliseen koulutukseen 4 asiakasta. Kaksi asiakasta työllistyi hankkeen aikana ja kahdeksan on ohjautunut ammatilliseen koulutukseen hankkeen päättymisvaiheessa. Osallisuutta tukevaan toimintaan hankkeesta ohjattiin kuusi asiakasta. SPR:n Mikkelin osaston perustamaan Emma-kerhoon ohjattiin kuusi asiakasta. Emma kerho alkoi hankkeen aikana.

Nämä tulokset osoittavat, että hankkeen toiminta edisti osallistujien kotoutumista enemmän kuin hankkeen alkuvaiheessa voitiin ennakoida. Hankkeen tarpeellisuutta ja onnistuneisuutta kuvasi myös se, että muualle ohjautuneista asiakkaista 30 % palasi takaisin asiakkaaksi ja eteni kotoutumisessaan.

Hankkeen toiminnasta valmistui pienimuotoinen vaikutustenarviointi : Onnistuiko Martha-hanke tukemaan maahanmuuttajanaisten kotoutumista- Martha-hankkeen tulosten ja vaikutusten arviointia. Raportti on loppuraportin liitteenä.