Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11824

Projektin nimi: Prefix - Ennakkosuunnittelu suomalaisen elokuvan kilpailuvalttina

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2011 ja päättyy 3.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Bulevardi 31

Puhelinnumero: 020 783 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: prefix.metropolia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anitta Pankkonen

Asema: vs. johtaja, kulttuuri ja luova ala

Sähköposti: anitta.pankkonen(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: 050 5815770

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä hankkeessa ovat elokuvien tuotantoyhtiöt, tuottajat, elokuva-alan ammattilaiset, draamatuotannon ammattilaiset, VFX(visual effects) -toimijat ja näille aloille valmistuvat opiskelijat ja heidän opettajansa. Suurin osa kohderyhmästä tavoitetaan koulutusten/seminaarien/työpajojen kautta, jotka ovat lyhytkestoisia toimenpiteitä.

Yhteistyökumppaneiksi laskemme sellaiset alan toimijat, jotka osallistuvat itsekin projektin toimien eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen. Kohderyhmäksi laskemme ne henkilöt/yritykset, jotka ovat projektihenkilöstön suorien toimien kohteena, ns. saavana osapuolena.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat muut tahot, jotka hyödyntävät toiminnassaan elokuvankerronnan metodiikkaa, kuten esimerkiksi pelien suunnittelu tai esittävä taide. Hanke vaikuttaa välillisesti myös elokuvien sponsorointia tekeviin yrityksiin; paremman ennakkotyön ja havainnollistamisen kautta heidän on helpompi lähteä rahoittajan/tukijan rooliin.
Projekti saattaa vaikuttaa alan koulutukseen laajemminkin, tällöin opiskelijat, joihin projektin suora toiminta ei kuitenkaan kohdistu, ovat myös välillistä kohderyhmää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on edistää suomalaisen elokuvan elinkelpoisuutta kansainvälisessä kilpailussa kehittämällä tuotannon toimintamalleja, päämääränä vahvistaa työllisyyttä, osaamista ja eri alojen yhteistyötä. Päätavoitteena on kehittää ennakkosuunnittelulähtöinen elokuvatuotannon malli, jota voidaan soveltaa myös muille draamatuotannon aloille.

Projektin keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat:
a) Tutkimustyö: hyvien käytäntöjen kartoitus. Miten ennakkosuunnittelutyö tehdään tällä hetkellä elokuvatuotannoissa; mitä hyviä kokemuksia ja kehittämiskohteita, joista voidaan ottaa oppia. Case-tutkimuksia Suomesta ja ulkomailta.

b) Toimialakartoitus: Suomen tuottajakentän kartoitus ja yhteistyö Culminatum Innovationin kanssa CGI-­toimijakentän kartoittamiseksi. Näiden tietojen pohjalta voidaan alan toimijoista muodostaa verkosto, joka parantaa pienempien toimijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa myös ulkomaisten tekijöiden kontaktien saamista Suomessa.

c) Pilotointi: 2-3 elokuvatuotantoa pilotoidaan tutkimustyön pohjalta saatujen tulosten ja aiemman ennakkotiedon oppeja hyödyntäen. Ennakkosuunnitteluun panostetaan yhdessä digitaalisen suunnittelutyön ammattilaisten ja elokuvan tuottajan ja taiteellisen tiimin kanssa. Tuloksista rakennetaan ennakkosuunnittelulähtöistä tuotannon mallia.

d) Koulutus ja tiedottaminen: AV-alan ja mediatuotannon ammattilaisten sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden ja heidän opettajiensa koulutus ja työpajatoiminta. Tutkimustyön, toimialakartoituksen ja pilotoinnin tuloksia laitetaan myös näkyviin projektin sivuille.

Prefix pyrkii parantamaan nykyistä tilannetta, jossa ennakkosuunnittelun puutteet saattavat heikentää tuotannon mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin ja rikkaaseen elokuvakerrontaan ja pahimmillaan lisäävät tuotannon kuluja. Digitaalisen kuvanvalmistuksen (CGI) hyödyt saadaan parhaiten käyttöön ennakkosuunnittelun kautta ajoissa selviävien tarpeiden mukaan. Ennakkosuunnitteluun painottuva tuotannon prosessin hallinta voi parhaimmillaan olla Suomen kilpailuvaltti kansainvälisillä elokuvamarkkinoilla ja parantaa kotimaisten elokuvien laatua.

Kohderyhminä hankkeessa ovat elokuvien tuotantoyhtiöt, tuottajat, elokuva-alan ammattilaiset, draamatuotannon ammattilaiset, VFX(visual effects) -toimijat ja näille aloille valmistuvat opiskelijat ja heidän opettajansa.
Projektin hallinnollinen vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. Osatoteuttajina ovat Generator Post, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sekä tuotantoyhtiöt Helsinki-filmi, Kinotar ja First Floor Productions. Yhteistyökumppanina hankkeessa on mm. Suomen Elokuvasäätiö.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotukseen osallistuvat kaikki osatoteuttajat. Projektille luodaan verkkosivut, jossa tiedotetaan avoimesti projektin kaikista toimista koko hankkeen keston ajan. Sivuille voi myös jättää palautetta projektihenkilöstölle. Myös osatoteuttajat sitoutuvat tiedottamaan projektista ja sen tärkeimmistä vaiheista ja tuloksista omilla sivuillaan. Hankkeeseen liittyvää koulutusta ja koulutuskokemuksia markkinoidaan sosiaalisen median yhteisöissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011: Projektin omat wikisivut perustetaan

2012: Hyvien käytäntöjen kartoituksen (Suomesta ja ulkomailta) tiivistelmät julkaistaan wikisivuilla. Järjestetään seminaari, koulutusta ja työpajatoimintaa hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Opiskelijoiden kanssa aloitetaan yhteistyö pilottituotantoihin liittyen ja uusia ennakkosuunnittelulähtöisiä oppeja integroidaan osaksi alan opetusta ja kurssitarjontaa.

2013: Edellisenä vuonna alkanut toiminta hyvien käytäntöjen levittämiseksi jatkuu, mutta koulutuksella ja työpajatoiminnalla on tänä vuonna tärkeämpi painoarvo. Tiedottamista ja kouluttamista jatketaan uudelleen käynnistettävän projektin puitteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 303 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 278

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 238 529

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 240 806

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoite on modernisoida nykyiset elokuvanteon ja muun av-kerronnan työtavat ennakkosuunnittelulähtöisiksi siten, että tuloksena on tuotannon koko elinkaaren parempi hallinta ja mallintaminen ennen ensimmäistäkään kuvauspäivää ja parempi lopputulos ilman odottamattomia yllätyksiä.

Prefixin käynnistyessä hankittiin tietoa aiheesta, nykytilanteesta ja parannusehdotuksista. Projektin aikana on ollut huomattavissa muutosta: opiskelijoiden ja uusien ammattilaisten näkemykset ennakkosuunnittelun merkityksestä ovat muuttumassa. Osin tähän on ollut vaikuttamassa Prefix, osa muutoksista on tapahtunut hankkeesta huolimatta (esim. Iron Sky). Se kuitenkin kertoo ajan olevan sopiva Prefixin teemoille.

Prefixin ensimmäisen vaiheen aikana on järjestetty työpajoja ja koulutusta:
- seminaari, jossa pääpuhujana ruotsalainen tuottaja Jan Marnell. Seminaaria seurasi joko paikan päällä tai etänä yhteensä yli 100 henkilöä.
- työpajoja ammattilaisille ja opiskelijoille, Helsingissä ja Torniossa. Hankkeen aikana kehitettiin kaksi eri työpajamuotoa; ns. yleistyöpaja, jossa päämateriaali Solar Filmsin Kaappari-elokuvasta, ja toinen VFX-sparraus-paja, jossa keskitytään osallistujien omaan tuotantoon ja käsikirjoitukseen. Molempien pääteemana on VFX-suunnittelu.

Varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi on tuotu esille kaikissa mahdollisissa tilanteissa varhaisen tiedonjakamisen ja VFX-suunnittelun hyötyjä ja toiveita. Lisäksi koko VFX-työn merkitystä on kansantajuistettu, ja Suomen Elokuvasäätiön budjettilomakkeeseen lisättiin Prefixin aloitteesta budjettikohta VFX-suunnittelulle. Myös uusien työkalujen (kuvasuunnittelu ja projektinhallinta) käyttömahdollisuuksista on levitetty sanaa.

Myös opiskelijatuotannoissa tapahtui muutosta: Metropoliassa käynnistyi ensimmäistä kertaa yhteistyö elokuvan & tv:n ja 3D-puolen opiskelijoiden ja opettajien kesken. 3D-osasto osallistui opiskelijatuotannon VFX-suunnitteluun, ja aiheen tiimoilta järjestettiin myös lisäkoulutusta. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa toteutui vastaavanlainen kuvio vuoden 2012 aikana. Myös Arcadan, TaiKin ja Metropolian opiskelijoiden yhteistyönä tekemä scifi-lyhäri (lopputyö) hyötyi Prefixin neuvoista ja koulutuksista.

Prefixin ensimmäisen vaiheen päätyttyä toiminta jatkuu jatkohankkeen nimissä vielä vuoden. Tänä aikana on tarkoitus lisätä ja laajentaa koulutustoimintaa ja koota tulokset digitaaliseen kirjastoon, johon lisätään myös Satu ry:n toimialakartoituksen tulokset vuosilta 2010-2012. Tuotantoyhtiöiden osuuksista saamme myös opetusmateriaalia jatkohankkeeseen.