Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11828

Projektin nimi: Työvoimapoliittisten ESR-hankkeiden koordinaatioprojekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.7.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävät ESR-projektit Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä uusia projekteja suunnittelevat toimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- koulutusorganisaatiot
- TE-toimisto
- alueella toimivat projektit
- muut välityömarkkinatoimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Pohjanmaalla toimivien työvoimapoliittisten ESR-hankkeiden työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin (palkkatuki, starttiraha, koulutus) myönnettyjen hankerahoituksien koordinointi toteutetaan tällä koordinaatioprojektilla. Tavoitteena on tasapuolinen, laadukas ja tehokas toimintamalli, jolla maksimoidaan rinnakkaishankkeille myönnettyjen työvoimapoliittisten määrärahojen käyttö vuosina 2012-2014.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektikoordinaattori ja -assistentti tiedottavat ajankohtaisista asioista hanketoimijoita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä jaetaan sähköisesti hanketoimijoille koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 176 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 907

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työvoimapoliittisten ESR-hankkeiden koordinaatioprojekti on toiminut Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2012-31.7.2014 välisenä aikana. Projektin lähtökohtana oli hallinnoida Pohjois-Pohjanmaalla ulkopuolisten toteuttajien ESR-projekteista eriytettyjä nk. rinnakkaisprojekteja, jotka sisältävät työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Ohjelmakaudella 2007-2013 kaikki ESR-projekteissa toteutettavat työvoimapoliittiset toimenpiteet hallinnoi ELY-keskus. 1.1.2012 käynnistynyt hanke jatkoi välityömarkkinoiden suunnitelmallista koordinointia, mikä aloitettiin Välityömarkkinoiden kehittäminen hankkeessa vuosina 2008-2011.

Projektin tavoitteena on ollut Pohjois-Pohjanmaan välityömarkkinoiden toimivuuden tukeminen. Koordinoinnin avulla tavoiteltiin hankkeiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja verkostoitumisen lisääntymistä. Projektin toiminta on tukenut kaikkia hanketoimijoita monipuolisesti keskittämällä työvoimakoulutusten kilpailutus ja hankinnat ELY-keskukseen ja palkkatukimäärärahojen yhtenäisellä hallinnoinnilla ELY-keskuksesta suoraan TE-toimistolle. Hankintojen keskittäminen tuo tasapuolisuutta ja laadukkuutta käytäntöihin kilpailutuksessa ja palvelujen hankinnassa.

Hanketoimijat saavat koordinaatiohankkeen kautta palveluita asiakkailleen, mikä on edellytys heidän hankkeidensa toiminnalle ja tavoitteiden saavuttamiselle. TE-toimisto hyötyy projektin toiminnasta saamalla asiakkailleen palveluita ja voi siten saavuttaa omia tulostavoitteitaan. Hankkeet täydentävät TE-toimiston palveluvalikoimaa ja asiakkaita ohjataan heille soveltuviin hankkeisiin. Projektin kohderyhmänä ovat olleet kaikki emohankkeita hallinnoineet toimijat sekä projektien henkilökunta.

Hankkeiden sisältämiä työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat työvoimakoulutus ja palkkatuettu työ. Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista osaamista. Palkkatuki on työnantajalle maksettavaa tukea jota hän voi saada tietyin edellytyksin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeita, joita projekti on toiminnallaan koordinoinut ja tukenut on ollut yhteensä 13. Projekteille on hankittu 26 työvoimakoulutusta, joihin on osallistunut yhteensä 556 opiskelijaa. Koulutukset ovat maksaneet 1 172 057,13 € ja kouluttajia on ollut kaikkiaan 13 kpl. Työvoimakoulutuksien kilpailutuksissa on ollut mukana 87 työvoimakoulutustarjousta. Opiskelijatyöpäiviä on kertynyt 24 042. Projektien tarjoama työvoimakoulutus on ollut olennainen lisä TE-toimiston alueella tarjoamaan työvoimakoulutustarjontaan.

Kaikki projekteille hankitut työvoimakoulutukset suunniteltiin yhdessä ELY-keskuksen ja TE-toimiston työvoimakoulutuksista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Heidän ammattitaitoaan hyödynnettiin koulutuksien sisältöjen kuvauksissa ja hankinta-asiakirjojen laatimisessa. Tällä vältettiin hankittavien koulutuksien päällekkäisyydet sekä varmistetiin tiedon kulku TE-toimiston virkailijoille ja asiakkaille.

Projektien palkkatukimäärärahoilla on työllistetty yhteensä 440 henkilöä. Eniten on työllistetty kuntiin, mutta myös yksityiselle sektorille. Projektien kautta maksettiin palkkatukimäärärahaa yhteensä 3 167 807,65€ ja projekteille kertyi 65 478 tukityöllistämispäivää. Uusia työpaikkoja syntyi 82 kpl ja uusia yrityksiä 4.

Projektin toiminta on tukenut kaikkia hanketoimijoita monipuolisesti keskittämällä työvoimakoulutusten kilpailutuksen ja hankinnat ELY-keskukseen ja palkkatukimäärärahojen yhtenäisellä hallinnoinnilla ELY-keskuksesta suoraan TE-toimistolle. Hankintojen keskittäminen tuo tasapuolisuutta ja laadukkuutta käytäntöihin kilpailutuksessa ja palvelujen hankinnassa. Työvoimakoulutuksien suunnittelussa ovat olleet apuna ELY-keskuksen sekä TE-toimiston työvoimakoulutuksista vastaavat asiantuntijat.

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahojen keskitettyä hallinnointia, mikä helpotti toimenpiteiden ennakointia sekä teki tarvittaessa määrärahojen siirrosta joustavaa. Työvoimakoulutuksien hankintaprosessi oli alusta loppuun koordinaatioprojektin hallinnassa, joten yhdenmukaisuus ja tasa-arvo kaikkia koordinoitavia projekteja kohtaan oli mahdollista.

Projektilla oli keskeinen rooli emoprojektien, TE-toimiston sekä työvoiman palvelukeskuksen välisessä yhteistyössä. Projektien oli helppoa ottaa yhteyttä ja pyytää apua esim. raportointiin ja erilaisiin hallinnointiin liittyvissä asioissa. Neuvonnalle ja ohjaukselle oli usein tarvetta mm. projektihenkilöstön vaihtuessa.

Hyvä käytäntö oli myös järjestää työkokouksia alueen välityömarkkinatoimijoille. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita sekä tulevia uudistuksia ja muutoksia. Tapaamisissa välityömarkkinatoimijoilla oli tilaisuus myös tutustua toistensa toimintaan ja rakentaa näin omaa yhteistyöverkostoaan.