Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11831

Projektin nimi: Ponnahdus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: Ajokinkuja 6, PL 217

Puhelinnumero: 03565611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tredu.fi

Projektin kotisivun osoite: y-kampus.fi/tredu

Vastuuhenkilön nimi: Helena Koskinen

Asema: Ammatillisen koulutuksen johtaja, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto

Sähköposti: Helena.Koskinen(at)tampere.fi

Puhelinnumero: 0400236990

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Nokia, Virrat, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Kangasala, Lempäälä, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat opiskelijat ja opettajat, jotka osallistuvat kehittämistyöhön.
Elinkeinoelämän edustajat seuraavat kehittämistyötä ja osallistuvat siihen ja arvioivat opiskelijoiden toimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pirkanmaalla toimivat yritykset ja työpaikat, joiden kanssa tulla tekemään yhteistyötä projektin aikana.
Kuntien edustajat ja yrittäjien paikallisyhdistykset
Pirkanmaan osuustoimintakeskus ja Pirkanmaan YES-keskus
Pirkanmaan Yrittäjät ry
ELY-keskus ja uusyrityspalvelut
Pirkanmaan alueella toimivat oppisopimustoimistot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1170, joista naisia 765

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Y-kampus PONNAHDUS edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä alueellisesti. Lähtökohtana kehittämistyöhön on Taitokatu-projektissa kehitetty yrittäjyysopintojen mallinnus sekä hotelli-, ravintola ja cateringalalla olevat hyvät käytänteet ja toimintatavat sekä niiden edelleen kehittäminen. Tutkintoalojen välisellä ja alueellisella yhteistyöllä kehitetään työelämälähtöiset yrittäjyyttä lisäävät opetussuunnitelmat, oppimisympäristöt ja -menetelmät. Näiden avulla opiskelijoiden ammattiylpeys ja opettajien ammatti-identiteetti vahvistuvat.

Yrittäjyyttä uravaihtoehtona kehitetään tutkintoaloittain, huomioiden alueelliset painopisteet. Tavoitteena on kehittää yrittäjyysopintopolkuja, jotka rohkaisevat myös naisten yrittäjäksi ryhtymistä.

Kehitystyö painottuu ensivaiheessa hotelli-, ravintola- ja cateringalalle. Toisessa vaiheessa kehitystyö laajenee koskemaan laajemmin kaikkia tutkintoaloja. Kehitystyötä vievät eteenpäin alueellisesti toimivat projektitoimijat yhteistyössä yrittäjien ja elinkeinoelämän edustajien edustajien kanssa.

Yhteistyön tuloksena kehittyvät oppilaitoksen yhteisöllistä toimintaa korostavat yrittäjyysopetuksen mallit (NY-vuosi yrittäjänä opinto-ohjelmat, osuuskunta työskentely) ja työssäoppiminen sekä nuorten ammattiosaamisen näytöt että aikuisten tutkintotilaisuudet. Lisäksi vahvistuu ja monipuolistuu yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, alkavan yrittäjän tarpeisiin vastaava koulutus-, ohjaus- ja neuvonta-konsepti: yritystehdas.

Yrittäjyyden luoksetuominen tekee yrittäjyydestä helpommin lähestyttävän vaihtoehdon. Opiskelijoista tulee rohkeampia ja vastuuntuntoisempia ja ovat näin osallistuvia ja aktiivisia kansalaisia. Hankkeen odotetaan tuovan opettajille yrittäjyyskasvatusmenetelmät luontaiseksi osaksi opetusta.

Kehittämistyössä syntyvät materiaalipaketit ja sosiaalisen median hyödyntäminen osana opetusta ovat levitettävissä.

Y-kampus PONNAHDUS on yksi Pirkanmaan hankeverkostossa toimivasta kolmesta yrittäjyyskasvatuksen hankkeesta. Hankeverkostolla on yhteinen ohjausryhmä ja kiinteätä yhteistyötä tehdään säännöllisillä työpajakokoontumisilla ja projektien vertaisarvioinnilla. Myös ulkoinen viestintä on toteutuu yhteisen suunnitelman mukaisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistysvaiheessa laaditaan tarkennettu tiedostussuunnitelma yhteistyössä Y -kampus verkoston kanssa. Tiedottamisella sekä tehostetaan yhteisöllisyyttä ja avoimuutta osallistuvien eri toimijoiden välillä. Tiedottamisen toteuttamisessa pyritään monipuolisesti käyttämään erilaisia viestintäkanavia. Ulkoista viestintää koordinoidaan Y -kampus verkostossa.

Y-kampus PONNAHDUS projektin tavoitteista, mahdollisuuksista ja alustavista suunnitelmista tiedotetaan PIRKOn,1.1.2013 alkaen TREDUn, opettajille, opinto-ohjaajille ja muulle henkilöstölle lukuvuoden 2012-2013 aloitustapahtumassa.
Alueellisille yhteistyökumppaneille ja paikallisille yrittäjäjärjestöille tiedottamisesta vastaavat projektitoimijat yhdessä projektipäällikön kanssa

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN
Sisäisissä infolehdissä ja verkkoympäristössä ilmoittaminen tavoitteista ja toiminnasta, ajan kuluessa tehdyistä toimenpiteistä.
Projektitoimijoiden tapaamiset, kehittämisfoorumit SEDUN ja Omnian sekä hankeverkoston yhteiset työpajat tukevat sekä sisäistä että ulkoista viestintää.
Juurruttamista jatketaan syksyllä 2013 mentorointi menetelmällä.

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN
Lehtijutut toimista ja tapahtumista paikallislehtiin, radiojutut.
Sidosryhmille järjestetyt seminaarit ja yksittäiset tiedotustilaisuudet:
- kaupungit, kunnat
- muut oppilaitokset
- ELY-keskus
- vakuutusyhtiöt
- pankit
- alueen yrittäjäjärjestöt
- aloittavat yrittäjät

Tiedottaminen WWW-sivuilla.www.y-kampus.fi/pirko

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Käynnistysvaiheessa laadittava tarkennettu tiedostussuunnitelma tulee sisältämään myös hyvien käytänteiden levittämisen. Lähtökohtana on, että hyvien käytänteiden levittäminen eri kohderyhmille on jatkuvaa, avointa ja aktiivista. Hyviä käytäntöjä levitetään oppilaitoksien ja opettajien omien verkostojen kautta. Merkittävänä tekijänä levitystyössä on yhteiset työpajat projektitoimijoiden kanssa ja hankeverkosto tapaamiset.

Projektissa tullaan pitämään päätösseminaari, jossa muilla oppilaitoksilla on mahdollisuus päästä näkemään kuinka tutkintoalakohtaiset ratkaisut ovat onnistuneet.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 396

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 294 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 396

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 349 967

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ponnahdus -projektin lähtökohtana on elokuussa 2011 päättyneen Taitokatu- projektin aikana kehitetty PIRKOn yrittäjyysopintojen malli ja yrittäjyyspolkuajattelu. Silloinen yrittäjyysopintojen yhteinen malli perustui mm. NY- opinto-ohjelmiin, osuuskunta työskentelyyn, yritystehdas toimintaan, ja työssäoppimisen painottamiseen TOY-mallilla. Ponnahduksen tavoitteena on alueellisella yhteistyöllä edelleen kehittää asiakas- ja työelämälähtösiä yrittäjyyttä lisääviä oppimisympäristöjä- ja oppimismenetelmiaä sekä opetussuunnitelmia ja yrittäjyyspolkuja eri tutkintoaloille. Kehitystyötä pilotoitiin hotelli-, ravintola- ja cateringalalla ja sitä laajennettiin koskemaan muita Tredun tutkintoaloja. Projektin avulla tutkintoalat antavat opiskelijoille mahdollisuuksia, erilaisia ideoita ja mallia yrittäjänä toimimiseen.
Tuloksena syntyi Tredun toimipisteisiin oppimisympäristöjä ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat ja moninkertaistavat yrittäjämäisen toiminnan oppimisen, luontevan yhteistyön paikallisen elinkeinoelämän kanssa ja opettajille yrittävyyttä lisääviä menetelmiä luontaiseksi osaksi opetusta.

Tavoitteita kohti mentiin useiden eri koulutusalojen toteuttamilla opetus- ja oppimismenetelmien pilotoinneilla. Toimijoiden ja opettajien verkostoituminen oli tärkeässä roolissa uusien toimintatapojen kehittelyssä. Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan ammattiopiston fuusio toi omat haasteensa projektin toteutukselle, mutta hankkeen toiminta oli ensiarvoisen tärkeää muutosten myllerryksessä. Toimintatapoja pystyttiin yhtenäistämään ja luomaan uusia Tredun toimintamalleja kaikille koulutusaloille.Oppilaitoksen sisällä kehitettiin uusia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä edistettiin osuuskuntien käyttöä osana opetusta. Opiskelijoille mahdollistettiin paremmin opintojen aikana yrittäjyyden erilaisten muotojen kokeileminen turvallisessa ympäristössä. Opettajille luotiin uusia ohjeistuksia ja työkaluja opetusmenetelmien käytön opastamiseksi. Toimijoiden verkosto tulee jäämään osaksi opettajien arjen työtä yrittäjyyskasvatuksen saralla.