Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11832

Projektin nimi: SASKY:n Y-kampus - Yritteliäisyyden oppimispolku

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204964-1

Osoite: Ratakatu 36

Puhelinnumero: 03 52121

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sasky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.y-kampus.fi/sasky

Vastuuhenkilön nimi: Veikko Antti Lahti

Asema: kuntayhtymäjohtaja/rehtori

Sähköposti: antti.lahti(at)sasky.fi

Puhelinnumero: 050 3406221

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta

Seutukunnat: Porin, Ylä-Pirkanmaan, Pohjois-Satakunnan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Keuruun

Kunnat: Keuruu, Nokia, Ruovesi, Huittinen, Multia, Punkalaidun, Kokemäki, Kiikoinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten opiskelijat (opintojaan yrittäjämäisesti tekevät ja mahdollisesti valmistumisensa jälkeen yrittäjäksi aikovat).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten opetushenkilöstö, alueen työ- ja elinkeinoelämä, yrityspalvelut, hankeverkosto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 209, joista naisia 125

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritteliäisyyden oppimispolku- hanke on osa Pirkanmaalaista yrittäjyyskasvatuksen Y-kampus hankeverkostoa. Hankkeessa perustetaan yrittäjyyttä ja projektityötaitojen kehittymistä tukevia monialaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tekemään ja kokeilemaan ja saavat tukea tekemiseen. Kehitetään yrittäjyysvalmennusta, joka edesauttaa yrittäjyystaitojen kehittymistä ja kaksoisopettajuuden käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöt soveltuvat myös yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi. Lisätään projektien toteuttamista osana oppimista. Koulutuskuntayhtymän nettisivuille koostetaan työelämäosio, jossa esitellään toteutettua työelämäyhteistyötä monipuolisesti esimerkkien avulla.

1. Kehittää 3 toiminnallista, projektioppimiseen, yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen kannustavaa monialaista oppimisympäristöä. Oppimisympäristöissä opiskelijat voivat suorittaa opintoja esim. yrittäjinä perustamalla nuoria yrityksiä, osuuskuntina, monialaisina tiimeinä toteuttamalla asiakasprojekteja ja tapahtumia kehittäen projektiosaamistaitojaan, työssäoppijoina sekä kesätöinä.

2. Kaksoisopettajuuden ja monialaisuuden tukeminen
Kehitetään ja testataan kaksoisopettajuutta. Yrittäjyys- ja työelämäteema mahdollistavat monialaisten asiakastöiden ja -projektien toteuttamisen. Kaksoisopettajuus tukee laajempien projektitöiden tekemistä ja hallintaa sekä mahdollistaa ammatillista osaamista ja yrittäjyysosaamista omaavien opettajien taitojen yhteensovittamisen opetuksessa.

3. Yrittäjyyden ja yritystoiminnan opiskelu, projektimainen opiskelu.
Varsinaisen yritystoiminnan harjoittelun lisäksi oppimisympäristöissä on mahdollisuus opiskella yrittäjämäisesti, keskittyä yritteliäisyyteen ja sen kehittymisen tukemiseen toteuttamalla asiakasprojekteja ja tapahtumia. Tarvelähtöisten projektien toteutus edellyttää yrityselämän edustajien mukaan ottamista ohjaukseen. Yritystoimintaa harjoittamalla ja projektitöitä tekemällä on mahdollisuus näyttää oma yrittäjyysosaaminen.

4. Yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen
Kehitetään valmennusta, joka tukee ja kannustaa yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen (tuetaan yrittäjyys-, yritystoiminta- ja projektityötaitojen kehittymistä.)

5. Yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamispaikka
Kehitetään opetussuunnitelmia vastaamaan työelämän tarpeita toteuttamalla mm. asiakasprojekteja, kuuntelemalla yrittäjiä ja ottamalla heidät osaksi opiskelijoiden ohjausta. Tuetaan opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittymistä jo opiskeluaikana, jolloin siirtyminen koulusta urapoluille tapahtuu joustavammin. Opitaan jo opiskelujen aikana tekemään pitkällä aikajänteellä yrityksille projekteja.

6. Työelämäteema koulutuskuntayhtymän nettisivuilla
Kehitetään koulutuskuntayhtymän nettisivuille työelämäosio, jossa kuvataan toteutettua työelämäyhteistyötä monipuolisesti esimerkkien avulla työelämänäkökulmasta.

SASKY koordinoi työelämä-teemaa Y-kampus hankeverkostossa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö vastaa projektin tiedottamisesta hankkeen sisällä. Ulkoista viestintää koordinoidaan ja toteutetaan hankeverkostona.

Projektin alussa tiedottamisessa keskitytään projektin tavoitteiden markkinoimiseen kuntayhtymän oppilaitoksissa, jotta mahdollisimman sitoutunut opetushenkilöstö saadaan mukaan toimintaan.

Tiedottamisvälinetä ovat tiedotustilaisuudet, Internet-sivut, verkkoyhteisöt, sähköpostit, puhelut jne.

Tärkeä osa toiminnasta tiedottamista ovat myös erilaiset sidosryhmätilaisuudet kuntayhtymän oppilaitoksissa sekä yhteistyöorganisaatioiden kesken.

Kootaan sähköinen julkaisu hyvistä käytänteistä ja uusista malleista hankkeen päättyessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti osallistuu yhteistyöhön muiden yrittäjyyden kehittämisen hankkeiden kanssa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän hanke painottuu hankeverkostossa työelämänäkökulman hyödyntämiseen yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. SASKYn koordinoimia teeman
mukaisia seminaareja ja/tai työkokouksia järjestetään Y-kampus hankeverkostolle vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuten:

Keväällä 2012 hankeverkostossa jo olemassaolevien hyvien yrittäjyyskasvatusmallien levittämistilaisuus.
Keväällä 2013 hankeverkostossa hyvien, kehitettyjen yrittäjyyskasvatusmallien levittämistilaisuus.
Syksyllä 2013 SASKYn nettisivujen työelämäosion lanseeraustilaisuus.
Tulosten esittely- ja levittämistilaisuus Vexve Areenalla (joulumessutapahtuma 2013).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 914

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 066

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulutusorganisaatioiden haasteena ja strategisena tavoitteena on asiakaslähtöisemmän opetussuunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 linjataan, että opetussuunnitelmia olisi muutettava siten, että ne antaisivat nuorelle mahdollisimman monipuolisen pohjan tulevaan työhön.
SASKYn Y-kampuksessa tavoitteena oli ottaa käyttöön kolme toiminnallista projektioppimiseen, yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen kannustavaa monialaista oppimisympäristöä, kehittää yrittäjyys-, yritystoiminta- ja projektityötaitoja tukevaa yrittäjyysvalmennusta, lisätä monialaisuuden ja kaksoisopettajuuden hyödyntämistä opetuksessa sekä toteuttaa aitoja asiakasprojekteja, joissa työelämän edustajat toimivat opettajien ohella ohjaajina. Lisäksi tavoitteena oli kehittää SASKYn nettisivuille työelämälle-osio, jossa kuvataan koulutuskuntayhtymän toteuttamaa työelämäyhteistyötä monipuolisesti esimerkkien avulla työelämänäkökulmasta.

SASKYn Y-kampusta toteutettiin osana pirkanmaalaista Y-kampus hankeverkostoa. Verkostoyhteistyötä toteutettiin liittyen tapahtumien, verkostotapaamisten ja koulutusten järjestämiseen. SASKYn työelämäteema näkyi opettajien ja työelämän edustajien toteuttamissa yrittäjyysvalmennuksissa ja projektitoteutuksissa. Kuntayhtymän alueelle perustettiin kolme yrittäjyyden Y-kampus oppimisympäristöä, joissa opiskelijoiden oli mahdollista suorittaa opintojaan. Nämä innovatiiviset projektioppimistilat mahdollistivat sujuvan projektityöskentelyn toteuttamisen. Kehittämistyössä mukana olivat hius-, kauneus- ja lähihoitajaopiskelijat, merkonomi- ja datanomiopiskelijat, kokki- ja tarjoilijaopiskelijat. Muilla aloilla toteutettiin opetukseen soveltuvia kokeiluja ja järjestettiin tiedottamista. Hankkeen kehittämistyötä tukivat SASKYn monipuoliset ja uudet oppimisympäristömahdollisuudet, kuten Vexve Areenalla sijaitseva Ravintola Warelius ja Innovaatiokeskus Voimarinne.

Kehittämistyön tuloksena syntyi yrittäjyyden valmennusprosesseja ja pitkäkestoisen projektitoiminnan esimerkkejä, joita toteutettiin osana ammattiin opiskelua. Hankkeen avulla jalkautettiin onnistuneesti nuorten yritystoimintavalmiuksia lisäävää NY Vuosi Yrittäjänä -opinto-ohjelmaa. Hankkeessa ideoitiin työelämän ja oppilaitoksen välisen yhteistyön muotoja, ja sen tuloksena SASKYn nettisivuille lanseerattiin työelämälle -osio. Työelämälle -osiossa esitellään läpileikkaavasti SASKYn toteuttamaa työelämäyhteistyötä työelämän näkökulmasta. Hankkeessa kehitetyt Y-kampustilat toimivat hankkeen jälkeenkin. Oppipajatoimintaa jatketaan ja kehitetään saatujen kokemusten pojalta edelleen. Keväällä 2014 SASKYyn perustettiin yrittäjyyskasvatuksen työryhmä.

SASKYn Y-kampuksen kehittämistyön tuloksia tullaan hyödyntämään käynnissä olevan, uuden rakennerahastokauden hankesuunnittelussa.