Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S12244

Projektin nimi: Seurakunnalliset mobiiliteknologiat

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2013 ja päättyy 31.1.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/srk-teknologiat

Vastuuhenkilön nimi: Tapani Innanen

Asema: Erityisasiantuntija

Sähköposti: tapani.innanen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 029 4452694

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat seurakuntien eri palkalliset ja vapaaehtoiset toimijat yksilöinä sekä seurakunnat organisaatioina.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seurakuntien toiminnan kautta projekti tavoittaa välillisesti noin 4 miljoonaa suomalaista. Lisäksi projektin toiminta tavoittaa projektin tuloksista kiinnostuneet olemassaolevat sekä projektin kautta potentiaalisesti syntyvät uudet IT-alan yritykset. Projektin tulokset ovat sovellettavissa myös esimerkiksi ortodoksisen kirkon ja muiden kristillisten yhteisöjen paikallisen ja valtakunnallisen tason toimintaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -projekti tuottaa läheisessä yhteistyössä seurakuntien toimijoiden kanssa uudenlaisia sovelluksia, palveluja ja digitaalisia toimintaympäristöjä hengellisen elämän ja viestinnän tarpeisiin seurakuntien olemassa olevien hallinnollisten IT-ratkaisujen rinnalle sekä tutkimusta uusien sovellusten käyttämisestä. Projektin toiminta-alue on täysin uusi, joten käyttäjäkeskeisen suunnittelun sekä kehittävän arvioinnin menetelmät ovat projektin keskeisiä työskentelymenetelmiä.

Projektissa kehitetään työvälineitä ja menetelmiä digitaalisen tekniikan käyttämiseen seurakuntien ja niiden jäsenten sekä vuorovaikutuksen ja elämyksellisen kirkollisen toiminnan tukemiseen. Näin projekti lisää kohderyhmien sosiaalista pääomaa osallistamalla myös seurakuntien jäsenet entistä tiiviimmin kirkon hengelliseen elämään digitaalisten toimintaympäristöjen kautta, tarjoaa seurakuntien palveluja helpommin myös kotona ja arjessa sekä tarjoaa uudenlaisia tapoja tietoyhteiskuntaan integroitumiseksi. Seurakunnille projekti tarjoaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa tehtäväänsä lisäämällä jäsenistön ja yhteiskunnan henkistä hyvinvointia. Projektin tuloksille on esiselvitysten mukaan kysyntää myös kansainvälisesti, sillä kirkon asema yhteisöjen ja yksilöiden elämässä on esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa erilainen ja yleisesti ottaen myös vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa.

Projekti tuottaa sovellusten prototyyppejä ja niitä testataan autenttisessa toimintaympäristössä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Testausjaksojen aikana toimiviksi todetut sovellukset tuotteistetaan ja niille laaditaan hallitun elinkaaren varmistavat levitysmallit sekä ylläpitomekanismit. Projektin tuottamista sovelluksista muodostuu kansainvälisesti kiinnostava ja kaupallisesti kannattava tuotevalikoima, joka tarjoaa yrityksille (joko olemassa oleville tai projektin aikana syntyville spin-off-yrityksille) uudenlaisia toiminta- ja markkina-alueita.

Projektin tuloksia tutkitaan, kehitetään ja tuotteistetaan edelleen projektin aikana muodostettavassa seurakuntateknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskittymässä, joka kerää yhteen aihealueen piirissä toimivat tutkimusyksiköt ja yritykset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toiminnasta tiedotetaan kohderyhmiin kuuluvien organisaatioiden kautta erilaisissa verkko- ja aikakausijulkaisuissa sekä sosiaalisessa mediassa. Projekti esittäytyy ns. suurelle yleisölle aktiivisesti seurakuntien toimintaan liittyvissä sekä myös muissa sopivissa yleisötilaisuuksissa. Projektin aikana syntyviä tutkimustuloksia raportoidaan tieteenalojen omilla julkaisufoorumeilla (konferenssit, tieteelliset aikakausilehdet). Projektista ja sen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti erilaisten viestintäkanavien kautta

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Seurakuntien ja kirkon keskushallinnon toimijoita projekti tavoittaa esimerkiksi papiston päivien ja kirkkopäivien aikana (järjestetään joka toinen vuosi). Lisäksi kohderyhmä saavutetaan uskontokasvatuksen foorumeilla, kirkon it- ja diakonipäivien sekä esimerkiksi kirkollisten järjestöjen kesäpäivien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 418 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 523 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 523 396

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nykyajan kirkko joutuu pohtimaan kriittisesti omaa asemaansa ja toimintansa välineitä osana nopeasti kehittyvää ja mobilisoituvaa tietoyhteiskuntaa. Projektissa on kartoitettu ja tutkittu seurakuntien ja muiden kirkon piirissä toimivien organisaatioiden sekä kirkon jäsenten tarpeita hyödyntää mobiiliteknologiaa toiminnassaan sekä henkilökohtaisessa uskonnon harjoittamisessa. Projekti on toteuttanut tarpeita vastaavia mobiilisovellusten ja -palveluiden prototyyppejä läheisessä yhteistyössä kohderyhmiin kuuluvien organisaatioiden ja ihmisten kanssa.

Projekti on toteutettu Itä-Suomen yliopiston monitieteisenä yhteistyönä teologian ja tietojenkäsittelytieteen laitosten välillä. Projektin toimintaan on osallistunut laaja joukko organisaatioita kirkkokuntien rajat ylittäen. Edustettuina ovat olleet evankelis-luterilainen kirkko, helluntaikirkko sekä ortodoksikirkko ja näitä lähellä olevia järjestöjä ja muita toimijoita. Projekti on ollut keskeisessä roolissa uuden eurooppalaisen digitaalisen teologian tutkimusverkoston rakentamisessa yhdessä mm. maailman 100 parhaan yliopiston joukkoon rankattujen Durhamin ja Oxfordin yliopistojen kanssa.

Projekti tuotti lukuisia käyttöön otettuja sovelluksia ja palveluja, jotka luovat hyvän pohjan jatkotutkimukselle ja -kehitykselle sekä tuotteistamiselle. Lisäksi sovelluskehityksen rinnalla hanke tuotti akateemista tutkimusta ja kehitti koulutusrakenteita. Projektin tuloksena on käynnistynyt kansainvälinen digitaalisen teologian tutkimusverkoston toiminta.

Projektin tuloksena laaditut sovellukset ovat saatavilla mobiilialustojen sovelluskaupoista ja niitä kehitetään edelleen osana digitaalisen teologian tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi hankkeen työntekijät ovat käynnistäneet yritystoiminnan mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Joensuun Tiedepuiston yrityshautomon kanssa.

Projektin tuloksena on Itä-Suomen yliopistoon syntynyt uusi monitieteinen digitaalisen teologian tutkimusalue. Digitaalisen teologian tutkimus haastaa tietojenkäsittelytieteen, lähinnä opetusteknologian ja interaktiivisten teknologioiden, sekä teologian tutkijat pohtimaan digitaalisten toimintaympäristöjen merkitystä paitsi kirkon jokapäiväisessä elämässä, niin myös teologisten ilmiöiden akateemisessa tutkimuksessa.

Projekti on saavuttanut keskeiset määrälliset tavoitteensa osallistuvien henkilöiden (suunnitelmassa 10, toteutui 21) ja organisaatioiden osalta. Myös projektisuunitelmaan kirjatut koulutuspäivät saatiin ongelmitta täyteen (suunnitelmassa 16, toteutettiin 25).